Αρχική σελίδα » Μητρώο Εκπαιδευτών

Ενημέρωση υποψήφιων εκπαιδευτών του Μητρώου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Επισημαίνεται ότι από τη στιγμή που οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα στον ΕΛΚΕ και μέχρι την οριστική ένταξή τους στο Μητρώο, μεσολαβεί η έγκριση από το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. το οποίο συνεδριάζει περίπου μία φορά τον μήνα .

Σκοπός και Λειτουργία Μητρώου Εκπαιδευτών

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο στο Κέντρο συγκροτείται Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων υπεύθυνος του οποίου είναι ο Διευθυντής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης ο κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος προχωρά είτε σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε σε πρόσκληση προς τους ενταγμένους εκπαιδευτές στο Μητρώο. Σε κάθε πρόσκληση προγράμματος προσδιορίζονται τα θεματικά πεδία καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η κατάταξη των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που αυτή ορίζει και επιλέγονται σύμφωνα με την τελική κατάταξη.

Το Μητρώο παραμένει συνεχώς ανοικτό προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των προγραμμάτων και να βελτιώνεται διαρκώς το εκπαιδευτικό προσωπικό μέσω του εμπλουτισμού του Μητρώου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου εδώ στην οποία συμπληρώνει πληροφοριακά στοιχεία, -εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και διδακτικό προφίλ- και επιλέγει τα θεματικά πεδία στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί. Σε δεύτερο στάδιο ακολουθεί η ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφορών των απαιτούμενων εγγράφων σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού η αυτοπρόσωπη κατάθεση των απαιτούμενων εγγράφων στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ παύεται μέχρι νεοτέρας.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο, περιγράφονται στον Κανονισμό Μητρώου Εκπαιδευτών.