Αρχική σελίδα » Συχνές Ερωτήσεις

Η διάδοση του όρου Δια βίου Μάθηση πραγματοποιήθηκε αρχικά από την Unesco κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Πρόκειται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούνται καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας ικανής να ανταποκριθεί σε επαγγελματικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Το παραδοσιακό μοντέλο της τυπικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως όλο το φάσμα των γνώσεων, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται πια από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες. Για την κάλυψη των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών, τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης εντάχθηκαν και σε άλλους φορείς πλην της βασικής και τυπικής εκπαίδευσης, με σκοπό την συνεχή απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή καθώς και στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύνολο δραστηριοτήτων το οποίο επιτρέπει στο ενήλικο άτομο να εμπλουτίσει και να εξελίξει τα επαγγελματικά και κοινωνικά του προσόντα σε όλη την διάρκεια της ζωής του ανεξαρτήτως ηλικίας, επιπέδου ή αντικειμένου εκπαίδευσης, δίνοντάς του έτσι πρόσβαση σε μια ες αεί διαδικασία μάθησης.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες στο πεδίο «Προγράμματα Σπουδών» του ιστότοπου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ ή/και απευθείας στις ιστοσελίδες των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.Όλα τα προγράμματα πριν την υλοποίηση τους εξετάζονται και αξιολογούνται από το Συμβούλιο του Κέντρου με βασικό κριτήριο την εκπαιδευτική και επιστημονική τους επάρκεια αλλά και την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σύνολο τους σχεδιάζονται και υλοποιούνται από στελέχη του ΕΚΠΑ ή συνεργάτες με υψηλή επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια.

Τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης υλοποιούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους εκπαιδευόμενους.Εφόσον το πρόγραμμα ολοκληρωθεί με επιτυχία απονέμεται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ανάλογο με τη φύση του εκπαιδευτικού προγράμματος (Κατάρτιση/Επιμόρφωση) και τον τρόπο υλοποίησής του (δια ζώσης/εξ αποστάσεως/μικτό). Υπεύθυνος για την άρτια διεξαγωγή κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο αντίστοιχος Επιστημονικός ή Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ο οποίος βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Σε περιπτώσεις όπου κάποιος παρακολούθησε αλλά δεν ολοκλήρωσε το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να χορηγείται Βεβαίωση παρακολούθησης βάσει των όρων που τίθενται από το ίδιο το πρόγραμμα.Ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης του κάθε προγράμματος (δια ζώσης/εξ αποστάσεως/μικτό) εφαρμόζονται αντίστοιχοι μέθοδοι που εξασφαλίζουν την παρουσία των εκπαιδευομένων. Κατά την υλοποίηση δια ζώσης διδασκαλίας τηρούνται παρουσιολόγια εκπαιδευομένων βάσει του ωρολογίου προγράμματος, ενώ στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η μέθοδος υλοποίησης είναι σχεδιασμένη με τρόπο που βεβαιώνει την ορθή παρακολούθηση από τους εκπαιδευόμενους. Στον οδηγό σπουδών, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο του κάθε προγράμματος καθορίζονται οι ακριβείς όροι και το όριο των απουσιών για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ παρέχει συνολικά περισσότερα από 300 προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Οι κύριοι τομείς είναι οι εξής:

 • Οργάνωση και Διοίκηση Οργανισμών/Marketing
 • Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική
 • Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διαχείριση Πολιτιστικού και Τουριστικού Πλούτου
 • Τεχνολογίες και Φροντίδα Υγείας και Πρόνοιας
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον
 • Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
 • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
 • Επιστήμη Δικαίου
 • Εικαστικές Τέχνες
 • ΜΜΕ και Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο πεδίο «Προγράμματα Σπουδών» της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ.Τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να καταρτιστούν σε νέες γνώσεις ή δεξιότητες ή να βελτιώσουν/εξελίξουν δεξιότητες και γνώσεις που ήδη κατέχουν. Αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα μπορούν να υποβάλλουν κατά κανόνα απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με εξαίρεση τα προγράμματα που εντάσσονται στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Στον οδηγό σπουδών, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο του κάθε προγράμματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό.

Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται, στο εκάστοτε πρόγραμμα, αξιολογούνται με βάση τα παραπάνω γενικά κριτήρια αλλά και τα ειδικά όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό σπουδών του κάθε προγράμματος.Τα προγράμματα που παρέχει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ υλοποιούνται με τρεις διαφορετικές μεθόδους:

 • Δια Ζώσης, είτε σε ίδιες δομές του Πανεπιστημίου είτε σε ενοικιαζόμενες.
 • Εξ αποστάσεως, αμιγώς με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Μικτά προγράμματα με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.


Σε δομές του Πανεπιστημίου Αθηνών ή σε χώρους που έχει ενοικιάσει το Πανεπιστήμιο για την εξυπηρέτηση των αναγκών των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σύνολο τους σχεδιάζονται και υλοποιούνται από στελέχη του ΕΚΠΑ ή συνεργάτες με υψηλή επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αξιοποιούνται και εξωτερικοί εκπαιδευτές. Για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους εκπαιδευόμενους, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τηρεί Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με ευθύνη του Διευθυντή του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης. Το Μητρώο παραμένει συνεχώς ανοικτό προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των προγραμμάτων και να βελτιώνεται διαρκώς το εκπαιδευτικό προσωπικό μέσω του εμπλουτισμού του Μητρώου. Στο πεδίο «Μητρώο Εκπαιδευτών» της ιστοσελίδας καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό.Τα τέλη φοίτησης καθορίζονται από τον υπεύθυνο κάθε προγράμματος μετά από σχετική μελέτη και εγκρίνονται από το Συμβούλιο του Κέντρου. Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης/επιμόρφωσης μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος που τους ενδιαφέρει.Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει μπορείτε να βρείτε το πεδίο «Προγράμματα Σπουδών» της ιστοσελίδας, ώστε να επικοινωνήσετε απευθείας με συνεργάτες που προγράμματος αυτού.