Αρχική σελίδα » Συχνές Ερωτήσεις » Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


http://www.uoa.gr/

To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ε.Κ.Π.Α, είναι το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της χώρας. Απαρτίζεται από οκτώ Σχολές (Θεολογική, Νομική, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστήμων, Επιστημών Υγείας, Φιλοσοφική, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) και 33 Τμήματα και λειτουργεί περισσότερα από 140 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αριθμεί περίπου 60.000 φοιτητές και 2.000 μέλη ΔΕΠ.
http://www.gsae.edu.gr/en/

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι ο Επιτελικός Φορέας Δια Βίου Μάθησης στην χώρα. Σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. έχει ως αποστολή να σχεδιάζει τη δημόσια πολιτική της δια βίου μάθησης, να διαμορφώνει τους σχετικούς κανόνες, να εκπονεί το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα και να εποπτεύει την εφαρμογή του.http://www.eoppep.gr/index.php/el/

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).https://www.inedivim.gr/

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.http://www.nqf.gov.gr/

To Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο με οκτώ (8) επίπεδα, στα οποία κατατάσσονται αρχικά οι τίτλοι σπουδών/τα προσόντα, που έχουν αποκτηθεί μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης μετά από πιστοποίηση.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, θα αναπτυχθεί σύστημα κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.http://www.cedefop.europa.eu/el

Το Cedefop, ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, ιδρύθηκε το 1975 και έχει την έδρα του στην Ελλάδα από το 1995. Αποστολή του είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους κοινωνικούς εταίρους.http://www.uil.unesco.org/

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (UIL) της UNESCO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος προωθεί τη δια βίου μάθηση με γνώμονα την πολιτική, τη διεθνή έρευνα, την κατάρτιση, την ενημέρωση, την τεκμηρίωση και τη δημοσιοποίηση. Το UIL προωθεί τη δια βίου μάθηση και την πολιτική πρακτική της, με έμφαση στην εκπαίδευση των ενηλίκων και την εκπαίδευση ενγραμματισμού, τη μη τυπική εκπαίδευση και τη μάθηση εναλλακτικών ευκαιριών για περιθωριοποιημένες και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

https://www.openeducationeuropa.eu/en

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πύλη Open Education Europa τον Σεπτέμβριο του 2013. Η πύλη αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας για την ανοικτή εκπαίδευση που έχει ως στόχο την πρόσβαση Ευρωπαϊκών Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ).

Αυτή η πύλη είναι βασισμένη στο elearningeuropa.info, που είναι ενεργό από το 2002 με σκοπό το μετασχηματισμό της εκπαίδευσης μέσω της τεχνολογίας. Σήμερα, με σχεδόν 38.000 εγγεγραμμένα μέλη και με μέσο όρο 55.000 μηνιαίες επισκέψεις, έχει καθιερωθεί ως φόρουμ κλειδί για την ανταλλαγή ιδεών και την καινοτομία στην εκπαίδευση.

Ο κύριος στόχος της πύλης Open Education Europa είναι να συνδέσει όλα τα υπάρχοντα αποθετήρια πόρων Ευρωπαϊκής Ανοιχτής Εκπαίδευσης σε διαφορετικές γλώσσες προκειμένου να τις προσφέρει σε φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές.http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET), είναι ένα εργαλείο αναφοράς σχεδιασμένο για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να προάγουν και να παρακολουθούν τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με όρους αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί από κοινού. Το πλαίσιο δεν θα πρέπει να συμβάλει μόνο στη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, ώστε να είναι ευκολότερο για μια χώρα να δέχεται και να αναγνωρίζει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους σε άλλες χώρες και μαθησιακά περιβάλλοντα.

Οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν το πλαίσιο για να βελτιώσουν τα εθνικά τους συστήματα διασφάλισης της ποιότητας σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους. Συγκεκριμένα:

 • θεσπίζουν εθνικά σημεία αναφοράς για διασφάλιση της ποιότητας,
 • συμμετέχουν ενεργά στο σχετικό ευρωπαϊκό δίκτυο,
 • αναπτύσσουν εθνικές στρατηγικές με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και την όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του πλαισίου.

Το EQAVET είναι ένα προαιρετικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δημόσιες αρχές και άλλους φορείς, αρμόδιους για τη διασφάλιση της ποιότητας.https://ec.europa.eu/epale/en

Η EPALE είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον πυρήνα της βρίσκεται η κοινοποίηση περιεχομένου σχετικού με τη μάθηση ενηλίκων, όπως ειδήσεων, άρθρων ιστολογίου, πόρων και εκδηλώσεων.http://www.ecvet-secretariat.eu/en

Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.http://www.edulll.gr/

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για:

 • την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και παράλληλα με το εκπαιδευτικό σύστημα,
 • τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας,
 • τη δια βίου μάθηση και
 • την έρευνα.

Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) προέρχονται κατά το υψηλότερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κάθε δράση συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ πρέπει να αφήνει ένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα στη χώρα, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο εύρος επωφελούμενου πληθυσμού. Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ, με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ πρέπει:

 • να έχουν χαρακτήρα καινοτόμο,
 • να στηρίζουν την εισαγωγή νέων θεσμών ή την αναβάθμιση παλαιότερων,
 • να συμβάλουν στην εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων,
 • να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στην προαγωγή του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας

 και γενικότερα να έχουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.