Αρχική σελίδα » Το Κέντρο

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ. Το Κέντρο μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί προγράμματα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών, καθώς και κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια Βίου Μάθηση.

Οι δραστηριότητες  του Κέντρου είναι:

  • Επιμόρφωση των αποφοίτων ανωτάτης εκπαίδευσης, κάθε ηλικίας, στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και σε διεπιστημονικά πεδία τα οποία αναπτύσσονται σήμερα με ταχείς ρυθμούς.
  • Μικρής και μεσαίας διάρκειας προγράμματα ειδίκευσης και πρακτική άσκηση επιστημόνων, σε συγκεκριμένους τομείς και εφαρμογές της τεχνολογίας και της επιστήμης, των οποίων το αντικείμενο απαιτεί μεγάλη εμβάθυνση.
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανέλιξη.
  • Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αποδεσμεύει από το χρόνο και το χώρο. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει την τεχνολογία και μπορεί εύκολα να ενσωματώσει τις κατάλληλες μεθόδους εκπαίδευσης για το σκοπό αυτό.
  • Θερινά σχολεία με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας σε διάφορες επιστήμες.
  • Θερινά σχολεία, σεμινάρια και γενικότερες δράσεις για την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και της Ελληνικής γλώσσας, καθώς και για την ανάπτυξη της τοπικής και γενικότερα της εγχώριας οικονομίας.
  • Σειρά δομημένων διαλέξεων και σεμιναρίων σε τομείς της επιστήμης, των τεχνών και των γραμμάτων, αλλά και κατανόησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων της σύγχρονης καθημερινότητας, απευθυνόμενα στον γενικό πληθυσμό ενηλίκων πολιτών.
  • Δράσεις αντιμετώπισης του σύγχρονου αναλφαβητισμού (τεχνολογικός αναλφαβητισμός, οικονομικός αναλφαβητισμός, αναλφαβητισμός στη διαχείριση της τεράστιας διαθέσιμης πληροφορίας, περιβαλλοντικός αναλφαβητισμός) και δράσεις συμβουλευτικής.
  • Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και έρευνα στις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας, μέρος της οποίας μπορεί να μεταγγίζεται και στην τυπική ανώτατη εκπαίδευση.
  • Δράσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και προωθούν την κοινωνική οικονομία.