Αρχική σελίδα » Το Κέντρο » Δομή

Δομή

Η δομή του Κέντρου περιλαμβάνει τη Γραμματεία και τρία Γραφεία υποστήριξης των λειτουργιών του, ως εξής:

  • Γραμματεία - Διοικητική Υποστήριξη: παρέχει υποστήριξη στις διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων έργων του Κέντρου.

  • Γραφείο διαδικασιών και διασφάλισης ποιότητας: υποστηρίζει την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

  • Γραφείο υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακής τεχνολογίας: υποστηρίζει το σύστημα ηλεκτρονικής τάξης, την πλατφόρμα για τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, όλα τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και την κεντρική ιστοσελίδα του Κέντρου.

  • Γραφείο Παρακολούθησης Πολιτικών και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης: παρακολουθεί τις Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές στο τομέα της Διά Βίου Μάθησης και υποστηρίζει τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.