Αρχική σελίδα » Το Κέντρο » Εγκύκλιοι ΕΛΚΕ - Κανονιστικές Αποφάσεις


Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ανακοινώσεις


Ημερομηνία: 24/01/2020
Κατηγορία: Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ
Κατάθεση αιτημάτων για τον ορισμό Επιτροπών για τις ανάγκες διαχείρισης των έργων/προγραμμάτων του
Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία αντιμετωπίζονται ως ετήσια


Υπενθυμίζεται ότι οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων/προγραμμάτων, των οποίων η οικονομική διαχείριση πραγματοποιείται ετησίως, δηλαδή έχουν ετήσιο προϋπολογισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν στην Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ τα ακόλουθα αιτήματα:


α) Αίτημα ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών για δαπάνες έως 20.000 ευρώ (Ε-ΔΠ-11-Ε29) του έργου/προγράμματος, σε περίπτωση που οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι εκτιμούν ότι θα διενεργήσουν δαπάνες για την προμήθεια ειδών ή την παροχή υπηρεσιών μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.


β) Αίτημα ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε-ΔΠ-06-Ε48) σε περίπτωση που αναμένεται να διενεργήσουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού για τις ανάγκες του έργου/προγράμματος.


Η θητεία των ως άνω Επιτροπών είναι ετήσια και ισχύει μόνο ένα οικονομικό έτος. Για το λόγο αυτό, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων/προγραμμάτων καλούνται να καταθέσουν άμεσα τα αιτήματα των ως άνω Επιτροπών για το έτος 2020, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη κατατεθεί, προκειμένου να ορισθούν οι εν λόγω Επιτροπές. Αντίστοιχα, διευκρινίζεται ότι τα αιτήματα πληρωμής (Ε-ΔΠ-07-Ε4) που κατατίθενται προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. συνοδεύονται απαραιτήτως από το έντυπο «Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για δαπάνες έως 20.000 ευρώ (Ε-ΔΠ-11-Ε30)» υπογεγραμμένο από τα μέλη της ως άνω Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύει.
Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων/προγραμμάτων, οι οποίοι έως σήμερα δεν έχουν καταθέσει προϋπολογισμό για τα έργα/προγράμματά τους οφείλουν να τους υποβάλλουν άμεσα προκειμένου να μπορούν να διενεργηθούν δαπάνες.
Προτείνεται επίσης κατά τα επόμενα οικονομικά έτη, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι να καταθέτουν τα ως άνω αιτήματα κατά το χρόνο υποβολής του αρχικού ετήσιου προϋπολογισμού του κάθε έργου/προγράμματος.
Για τη διευκόλυνσή σας, τα ως άνω έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε./ΕΚΠΑ
http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx#12. Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 14.00 στην Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών του ΕΛΚΕ (Help Desk) είτε τηλεφωνικώς στο 210-727 5900, είτε μέσω e-mail στο helpdesk@elke.uoa.gr.


Από την Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.


 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 30/07/2019

Κατηγορία: Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ

Ενημέρωση για την εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 72 του Ν. 4610/2019

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ τ. 70 Α΄/2019) τροποποιήθηκε σημαντικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, ιδίως ως προς την οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων. Οι αλλαγές αυτές επιτεύχθηκαν μετά από επίμονες και συνεχείς προσπάθειες του Ιδρύματός μας σε συνεργασία με τα άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας, εξασφαλίζοντας ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο διαχείρισης ερευνητικών έργων/προγραμμάτων.

Οι αλλαγές που θεσπίστηκαν έχουν ως ακολούθως:

Ι. Απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4610/2019 θεσπίστηκε ειδική διαδικασία έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., η οποία διαφοροποιείται σημαντικά από τους γενικά ισχύοντες κανόνες περί δημοσίου λογιστικού και μειώνει δραστικά τη γραφειοκρατία του προϊσχύοντος θεσμικού πλαισίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2018 ο ΕΛΚΕ εξέδωσε πλέον των 10.000 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για έργα και προγράμματα που διαχειρίζεται, καθώς για κάθε δαπάνη απαιτούνταν τόσο η υποβολή αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου, όσο και η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ανά δαπάνη.

Μετά τις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός έργου/προγράμματος δεν θα κάνει καμία απολύτως ενέργεια για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Αναλυτικότερα, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα συνεχίσει να καταθέτει τον προϋπολογισμό ενός έργου/προγράμματός του προς έγκριση στο Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και μετά τον έλεγχο και έγκριση αυτού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ θα προβαίνει απευθείας στην έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον οικονομικό έτος. Η εν λόγω απόφαση θα βεβαιώνει την ύπαρξη των πιστώσεων στον προϋπολογισμό αυτού για το τρέχον οικονομικό έτος και θα δεσμεύει το σύνολο των πιστώσεων με αναλυτική κατανομή τους ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η απόφαση θα λαμβάνει έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό (α/α), θα καταχωρίζεται στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας και θα αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο μοναδικός αυτός αριθμός (α/α της ΑΑΥ) θα συμπληρώνεται σε οποιοδήποτε τυχόν έντυπο της Υπηρεσίας ζητείται.

Με την ανάρτηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα αποστέλλεται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο συνεργάτη, ενημερωτικό e- mail, στο οποίο θα αναφέρεται ο ΑΔΑ της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Μετά την ανάρτηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να υποβάλλει αιτήματα για την έγκριση οποιασδήποτε δαπάνης εις βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (π.χ. αίτημα απευθείας ανάθεσης, αίτημα διενέργειας διαγωνισμού, αίτημα απασχόλησης προσωπικού).

Σημειώνεται ότι η ως άνω διαδικασία θα ακολουθείται και μετά την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του προϋπολογισμού ενός έργου/προγράμματος από μέρους του Επιστημονικού Υπευθύνου, δηλαδή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ θα προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην τροποποίηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η απόφαση τροποποίησης της ανάληψης υποχρέωσης επίσης θα καταχωρίζεται στο Μητρώο Δεσμεύσεων και θα λαμβάνει νέο μοναδικό αύξοντα αριθμό (α/α της ΑΑΥ).

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:

α) η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται εν τω μέσω του οικονομικού έτους και

β) όλα τα έργα έχουν ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό συνεπώς δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για όλα τα έργα/προγράμματα λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού τους, η Υπηρεσία θα προβεί αυτεπαγγέλτως στην έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία, και τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου/προγράμματος, ακολουθώντας την κάτωθι περιγραφόμενη διαδικασία:

α) Για όλα τα αιτήματα διενέργειας οιασδήποτε δαπάνης τα οποία έχουν κατατεθεί έως σήμερα στην Υπηρεσία (π.χ. αίτημα απευθείας ανάθεσης, αίτημα διενέργειας διαγωνισμού, αίτημα απασχόλησης προσωπικού), τα οποία συνοδεύονταν από αντίστοιχα αιτήματα έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης, η Υπηρεσία θα προβεί αυτεπαγγέλτως στην έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, δεσμεύοντας το σύνολο των πιστώσεων του τελευταίου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου ανά κατηγορία δαπάνης, και εν συνεχεία θα προβεί στον έλεγχο και διεκπεραίωση του σχετικού αιτήματος.

β) Για όλα τα αιτήματα διενέργειας οιασδήποτε δαπάνης τα οποία θα κατατεθούν στην Υπηρεσία από σήμερα και εξής (π.χ. αίτημα απευθείας ανάθεσης, αίτημα διενέργειας διαγωνισμού, αίτημα απασχόλησης προσωπικού), οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι παρακαλούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα νέα έντυπα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx. Η Υπηρεσία κατά το στάδιο επεξεργασίας του αιτήματος, θα ελέγχει εάν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την νέα νομοθεσία για το σύνολο των πιστώσεων του τελευταίου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου ανά κατηγορία δαπάνης. Σε περίπτωση που αυτή δεν έχει ήδη εκδοθεί, η Υπηρεσία θα προβαίνει αφενός στην έκδοση αυτής και αφετέρου στη διεκπεραίωση του αιτήματος.

Υπενθυμίζεται ότι οιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιείται καθ’ υπέρβαση της κατηγορίας δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ή πριν την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης είναι μη νόμιμη και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εκδοθεί αντίστοιχο ένταλμα πληρωμής.

ΙΙ. Δυνατότητα έκδοσης των αποφάσεων τροποποίησης των προϋπολογισμών από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 4610/2019 παρασχέθηκε η δυνατότητα έκδοσης των αποφάσεων περί τροποποίησης των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και όχι από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η εν λόγω ρύθμιση επιτυγχάνει την ταχεία και εύρυθμη λειτουργία των έργων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου όπως είχε εγκριθεί από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης χρήζει αναμόρφωσης.

ΙΙΙ. Απλοποίηση της διαδικασίας των μετακινήσεων

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 4610/2019 ορίστηκε ότι οι δαπάνες μετακίνησης του Επιστημονικού Υπευθύνου ή μέλους της ομάδας έργου, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος του ΕΛΚΕ (έξοδα κίνησης, έξοδα

διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση) καταβάλλονται στον μετακινούμενο μετά την ολοκλήρωση

της μετακίνησης, εφόσον αυτές είναι εξοφλημένες.

Οι μετακινήσεις για τις ανάγκες ενός έργου/προγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.

4485/2017, όπως ισχύουν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου οι μετακινήσεις κατανέμονται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες

ανάλογα με το είδος του έργου/προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου διενεργούνται.

Συγκεκριμένα:

α) Οι μετακινήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο έργων ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, προγραμματικών συμβάσεων, έργων Interreg κ.λπ. πραγματοποιούνται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4336/2015, όπως εκάστοτε ισχύουν και για το λόγο αυτό πριν τη διενέργειά τους απαιτείται η έγκριση της κάθε μετακίνησης από το αρμόδιο όργανο του ΕΛΚΕ, ήτοι το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ή σε περίπτωση μετακίνησης στο πλαίσιο Π.Μ.Σ. απαιτείται επιπλέον της ως άνω σχετικής απόφασης και απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής,

β) Οι μετακινήσεις για τα υπόλοιπα έργα/προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4336/2015, και συνεπώς δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απόφαση περί έγκρισης της μετακίνησης από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία μετακινήσεων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης και οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μετακίνησης ενός Μέλους ΔΕΠ στο πλαίσιο του ιδρυματικού έργου «Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» απαιτείται απόφαση έγκρισης από την Κοσμητεία η οποία συνυποβάλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μετακίνησης.

Οι σχετικές αποδείξεις εκδίδονται απαραιτήτως στα στοιχεία του μετακινούμενου και κατατίθενται ως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά στο αίτημα πληρωμής του Επιστημονικού Υπευθύνου προς τη Μ.Ο.Δ.Υ του ΕΛΚΕ, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση και απόδοση του αντίστοιχου ποσού στον μετακινούμενο. Σημειώνεται ότι ως προς τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, αυτές δε δύναται να αποκλίνουν σημαντικά από τις τιμές που εκάστοτε ισχύουν για την αντίστοιχη πτήση.

Η καταβολή όλων των δαπανών μετακίνησης (έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση) εις βάρος ενός έργου/προγράμματος θα πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος προς τη Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε. σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. οικ 9235 ΕΞ 2019/ 11.2.2019 Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ : 6Κ82Η-Ρ47).

Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλων έργων που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της μετακίνησης είναι:

α) να υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου/προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση,

β) να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του έργου/προγράμματος,

γ) να υπάρχει υπόλοιπη διαθέσιμη πίστωση για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της μετακίνησης ή/και της έκδοσης του σχετικού παραστατικού ανάλογα με το ποια ενέργεια προηγείται χρονικά,

δ) το ποσό της δαπάνης να είναι εντός των ανώτατων ορίων που έχουν τεθεί είτε από τον Ν. 4336/2015, όπως ισχύει, είτε από τον εκάστοτε ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης, ανάλογα με το είδος του έργου/προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση και

ε) η μετακίνηση να εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου/προγράμματος και να συνδέεται με το φυσικό αντικείμενο αυτού.Σε περίπτωση που δεν πληρούνται σωρευτικά οι ως άνω προϋποθέσεις η δαπάνη καθίσταται μη νόμιμη, δεν δύναται να πληρωθεί από την Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ και τα σχετικά παραστατικά θα επιστρέφονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου/προγράμματος.

IV. Δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού που ασκεί επιστημονικό-τεχνικό έργο χωρίς τη διενέργεια δημόσιας πρόσκλησης.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4610/2019 διευρύνθηκαν οι κατηγορίες του προσωπικού που μπορούν να απασχοληθούν χωρίς τη διενέργεια δημόσιας πρόσκλησης. Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι προσωπικό που ασκεί επιστημονικό-τεχνικό έργο, δύναται να επιλέγεται χωρίς άλλη διαδικασία κατόπιν σχετικής απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου/προγράμματος, στο οποίο πρόκειται να απασχοληθεί, ως προς την αναγκαιότητα συμμετοχής του σε αυτό. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου προς αποφυγή παρερμηνειών, αποσαφηνίζεται ότι η εν λόγω κατηγορία αφορά το προσωπικό που συμμετέχει σε επιστημονικές μελέτες, μετρήσεις, αναλύσεις ή πράξεις που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., και σε καμία περίπτωση σε προσωπικό που κάνει τεχνικό έργο (π.χ. τεχνική υποστήριξη).

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της απασχόλησης της εν λόγω κατηγορίας προσωπικού θα είναι είτε μέχρι την λήξη του έργου είτε έως 24 μήνες για έργα που αντιμετωπίζονται σε ετήσια βάση χωρίς την δυνατότητα επανυποβολής αιτήματος στο πλαίσιο του ίδιου έργου/προγράμματος.

Με αφορμή τις ως άνω περιγραφόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες απλοποιούν ουσιωδώς τις υφιστάμενες διαδικασίες και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο διαχείρισης των ερευνητικών έργων, η Διοίκηση του ΕΛΚΕ έλαβε την πρωτοβουλία και προέβη στον ανασχεδιασμό ορισμένων διαδικασιών, την αναμόρφωση των υφιστάμενων εντύπων, αλλά και τη δημιουργία νέων, έχοντας ως κυρίαρχο στόχο αφενός την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των Επιστημονικών Υπευθύνων και των συνεργατών τους, και αφετέρου τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx) έχουν αναρτηθεί αντίστοιχες οδηγίες στις οποίες αναλύονται όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν από εδώ και στο εξής.

Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ θα βρείτε διαθέσιμες:

α) Επικαιροποιημένες οδηγίες ως προς την κατάρτιση των εντύπων του ετήσιου και συνολικού προϋπολογισμού. Τα νέα έντυπα του προϋπολογισμού (ετήσιου και συνολικού) απλοποιήθηκαν σημαντικά, καθώς αφαιρέθηκαν οι στήλες των νομικών δεσμεύσεων, δεδομένου ότι η πρόοδος των εργασιών βελτίωσης και αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος του ΕΛΚΕ επέτρεψε πλέον τόσο την ασφαλή παρακολούθηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο όσο και τις νομικές δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί το προηγούμενο οικονομικό έτος και πρόκειται να τιμολογηθούν στην τρέχουσα οικονομική χρήση. Τα νέα έντυπα του προϋπολογισμού σε συνδυασμό με την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος θα βελτιώσει αισθητά τους χρόνους έγκρισης των προϋπολογισμών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο λήξης του οικονομικού έτους, όπου απαιτείται σε σύντομη χρονική περίοδο, να ελεγχθούν, καταχωρισθούν και αναρτηθούν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, περισσότεροι των 2.500 προϋπολογισμών.

β) Οδηγίες για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών σε εφαρμογή των αλλαγών που επέφερε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάληψη υποχρέωσης και ενημέρωση ως προς τις αλλαγές των υφιστάμενων εντύπων και τη δημιουργία νέων, στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών και εξασφάλισης ενός πιο ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών ιδίως για την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

γ) Οδηγίες για την επιλογή και απασχόληση προσωπικού σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και ενημέρωση ως προς τις αλλαγές ορισμένων διαδικασιών και την αναλυτική παρουσίαση των αναμορφωμένων και νέων εντύπων, τα οποία υπολογίζεται ότι θα είναι επιβοηθητικά ως προς την ορθή και ταχύτερη συμπλήρωσή τους.

δ) Οδηγίες για τη διενέργεια μετακινήσεων στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μετακινήσεις και ενημέρωση ως προς τις αλλαγές που επήλθαν για τη διενέργεια μετακινήσεων ανάλογα με το είδος του έργου/προγράμματος στο οποίο πραγματοποιούνται και αναλυτική παρουσίαση των αναμορφωμένων και νέων εντύπων.

Επίσης, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ https://www.elke.uoa.gr παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του προϋπολογισμού κάθε έργου/προγράμματος στους Επιστημονικούς Υπευθύνους και στους νομίμως εξουσιοδοτημένους συνεργάτες τους.

Αναμένεται ότι οι προαναφερόμενες νομοθετικές βελτιώσεις σε συνδυασμό με τις ως άνω πρωτοβουλίες της Διοίκησης θα συνδράμουν θετικά στη διαχείριση έργων/προγραμμάτων του ΕΛΚΕ, διευκολύνοντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Στο άμεσο μέλλον όλα τα έντυπα θα είναι διαθέσιμα και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής eforms.

Παρακαλούνται όλοι οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και οι συνεργάτες τους να ενημερωθούν ως προς τις αλλαγές προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 14.00 στην Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών του ΕΛΚΕ (Help Desk) είτε τηλεφωνικώς στο 210-727 5900, είτε μέσω e-mail στο helpdesk@elke.uoa.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος

 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας


Ανακοινώσεις


Ημερομηνία: 10/06/2019
Κατηγορία: Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ
Nέος Νόμος Κλινικών Μελετών


Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Η πρόσφατη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών (ΦΕΚ 2015/3.6.2019/Τεύχος Β) διευκολύνει όλους τους εμπλεκόμενους στη διεξαγωγή των κλινικών μελετών καθώς απλοποιεί τις διαδικασίες σε επίπεδο νοσοκομείων και οικονομικής διαχείρισης, μετά την έγκριση από ΕΟΦ και ΕΕΔ.


Συγκεκριμένα στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται:


1. Η εισαγωγή πρότυπης 4μερούς σύμβασης, που θα χρησιμοποιείται για όλες τις περιπτώσεις. Μέχρι σήμερα κάθε Υγειονομική
Περιφέρεια ή ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου ετοίμαζε τη δική της σύμβαση με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναρίθμητα σχέδια συμβάσεων.
2. Η επιτάχυνση των διαδικασιών υπογραφής της σύμβασης από το ΔΣ του νοσοκομείου και από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των ΕΛΚΕΑ των ΥΠΕ και των ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων. Ο μέγιστος χρόνος υπογραφής της σύμβασης περιορίζεται σε 10 ημέρες για το επίπεδο του Νοσοκομείου και σε 10 ημέρες για το επίπεδο των ΥΠΕ ή των Πανεπιστημίων. Μάλιστα προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω χρονικές περίοδοι για την υπογραφή των συμβάσεων.
3. Η απευθείας πληρωμή των εργαστηριακών εξετάσεων στο νοσοκομείο που τις εκτελεί, ενώ μέχρι σήμερα τα χρήματα δίδονταν στις ΥΠΕ, με σημαντική δυσκολία να αποδοθούν στα αντίστοιχα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι κάθε κλινική δοκιμή από την υπογραφή της σύμβασης λαμβάνει μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος αποτελεί τον «Κωδικό Αναφοράς Κλινικής Δοκιμής» για όλες τις πράξεις που διενεργούνται εντός του κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος στα πλαίσια της κλινικής δοκιμής. Έτσι διευκολύνεται η κοστολόγηση των εξετάσεων από το διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων.
4. Η οικονομική διαχείριση της κλινικής δοκιμής που πραγματοποιείται σε δομές υγείας του Ε.Σ.Υ. με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών ερευνητών (μέλη Δ.Ε.Π.) ή σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και σε ιδιωτικές κλινικές με κύριο ερευνητή μέλος Δ.Ε.Π. γίνεται μόνο μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., και έτσι ενισχύεται ο ρόλος των ΕΛΚΕ στη διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών.
5. Στις μη εμπορικές κλινικές δοκιμές στις οποίες ο χορηγός είναι νοσηλευτικό ίδρυμα ή πανεπιστήμιο, το υπό δοκιμή φάρμακο μπορεί να αποζημιώνεται από τους Φορείς Κύριας Ασφάλισης. Αυτό ήταν πάγιο αίτημα των κλινικών ερευνητών οι οποίοι για την εκτέλεση μιας κλινικής δοκιμής θα έπρεπε να απευθύνονται σε 2, 3 ή περισσότερες φαρμακευτικές εταιρείες για να εξασφαλίσουν τη δωρεάν χορήγηση των φαρμάκων του συνδυασμού που χρειάζονταν για την κλινική δοκιμή. Σήμερα, με την αλλαγή του νόμου, τα φάρμακα που έχουν ένδειξη για το συγκεκριμένο νόσημα και χρησιμοποιούνται στην κλινική δοκιμή, μόνα ή σε συνδυασμό, θα μπορούν πλέον να συνταγογραφούνται και όχι να χορηγούνται δωρεάν από την εταιρεία παραγωγής τους.


Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ


Σας κοινοποιούμε απόσπασμα από το Πρακτικό του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της 64ης Συνεδρίασης της 20/02/2019, με θέμα : "Διαδικασία συνεργασίας μεταξύ
έργων/προγραμμάτων για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών για την εξυπηρέτηση αναγκών
έργου/προγράμματος έναντι αποζημίωσης του κόστους εκτέλεσης αυτών και έγκριση υποδείγματος
πρωτοκόλλου συνεργασίας".


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

 

Για το απόσπασμα πρακτικού παρακαλούμε πατήστε εδώ


Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 06/03/2019
Κατηγορία: Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ
Απόφαση Πανεπιστημιακής Συγκλήτου σχετικά με τη συμμετοχή Μελών ΔΕΠ σε Διεθνή Συνέδρια.


Στη συνεδρίαση της 05/03/2019 της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου εγκρίθηκε η παράταση του έργου, το οποίο αφορά στις μετακινήσεις των Μελών ΔΕΠ για τη συμμετοχή τους σε Διεθνή Συνέδρια (ΚΑ 70/4/13233) έως 31/3/2020.
Συνεπώς, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου στην Κοσμητεία, στην οποία ανήκουν, αιτήματα όσοι συμμετέχουν στα Συνέδρια μετά την 01/04/2019.
Στις αιτήσεις που πρόκειται να υποβληθούν στις Κοσμητείες θα πρέπει να συνυπολογίζονται τα ποσά που έχουν ήδη εγκριθεί για το διάστημα από 1/1/2019 έως 31/3/2019 για κάθε Μέλος ΔΕΠ ή κάθε άλλο μέλος του μόνιμου ερευνητικού προσωπικού.

Κάθε Μέλος ΔΕΠ δικαιούται Κάθε ‘Έτος, για τη συμμετοχή του σε Διεθνές Συνέδριο έως:

Α) 1.600 Ευρώ για την Ευρώπη ή
Β) 1.900 Ευρώ για την Αμερική, Αυστραλία, Άπω Ανατολή κλπ.

Μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο:
- Μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ
- Λοιπό μόνιμο εκπαιδευτικό & ερευνητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ (ΕΔ.Ι.Π., ΕΤΕΠ, ΕΕΠ)
- Υποψήφιοι Διδάκτορες

Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να διαθέσουν το ποσό που τους αντιστοιχεί, σε υποψήφιο διδάκτορα τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυπογράφουν και να δηλώνουν στην αίτησή τους το όνομα του Μέλους ΔΕΠ, που τους διαθέτει τη χρηματοδότησή του.
Επιπλέον οι Υποψήφιοι Διδάκτορες πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους και μια δήλωση από τον Επιβλέποντα της Διατριβής τους, ο οποίος θα βεβαιώνει ότι παραχωρεί τη χρήση του κονδυλίου που του αναλογεί και ότι η ανακοίνωση που θα παρουσιάσει «είναι στο πλαίσιο της Διατριβής του».
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο στην Κοσμητεία κάθε Σχολής. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής, οι οποίες υπάρχουν στις Κοσμητείες των Σχολών.
Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τα οποία παρουσιάζουν εργασία τους σε Διεθνές Συνέδριο και επιθυμούν να χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή τους σε αυτό, ακολουθούν την εξής διαδικασία:
• Υποβάλλουν προς την Κοσμητεία της Σχολής τους σχετική αίτηση, με τα απαιτούμενα συνημμένα.
• Ο Κοσμήτωρ κάθε Σχολής εισάγει σε Συνεδρίαση της Κοσμητείας τις αιτήσεις που του έχουν υποβληθεί.
• Η Κοσμητεία επιβεβαιώνει για κάθε αίτηση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση της Συγκλήτου, και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αποφασίζει σχετικά με την έγκρισή της.Για να δείτε την εγκύκλιο παρακαλούμε πατήστε εδώ.


Για να δείτε την εγκύκλιο παρακαλούμε πατήστε εδώ.


Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ανακοινώσεις


Ημερομηνία: 18/02/2019
Κατηγορία: Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ
Εγκύκλιος για τη διαδικασία προμηθειών μετά την εφαρμογή του άρθρου 37 παρ. 2 α και β του ν. 4589/2019
Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,


Σας στέλνω εγκύκλιο για την διαδικασία προμηθειών μετά την εφαρμογή του άρθρου 37 παρ. 2 α και β του ν. 4589/2019 του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, Καθηγητή Θ.Σφηκόπουλου στην οποία αναλύονται οι απλουστεύσεις που επέφερε ο ανωτέρω νόμος ως προς την υποχρέωση κατάρτισης δημόσιας σύμβασης.


Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ


Το άρθρο 37 παρ. 2 α και β του ν. 4589/2019 επιφέρει απλουστεύσεις ως προς την υποχρέωση κατάρτισης δημόσιας σύμβασης, η οποία γεννάται πλέον για προμήθειες αξίας μεγαλύτερης των 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. αντί 2.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. όπως ίσχυε μέχρι τη ψήφιση του νόμου. Για πολυετή έργα/προγράμματα το ως άνω όριο ισχύει εφόσον το σύνολο προϋπολογισμού συγκεκριμένης κατηγορίας είναι έως 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Συνεπώς το όριο των 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την υποχρέωση κατάρτισης σύμβασης εφαρμόζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το όριο των 2.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. που ίσχυε μέχρι την ψήφιση του νόμου.
Στις κατηγορίες του προϋπολογισμού στις οποίες εντάσσονται αγαθά/υπηρεσίες που δεν είναι συναφή/είς μεταξύ τους, η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης υπολογίζεται διακριτά για κάθε μη ομοειδές/ή είδος ή υπηρεσία. Η υποχρέωση για σύναψη σύμβασης συνδέεται με την συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν καθορίζεται από το ποσό της κατηγορίας όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό.
Για δαπάνη προμηθειών ίση ή κατώτερη του ποσού των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης, το οποίο έχει ως επακόλουθο τη χρήση ενός ενοποιημένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης/απευθείας ανάθεσης μέχρι 10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Συνοπτικά, η διαδικασία για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών αξίας έως 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., (διαδικασία απευθείας ανάθεσης) διαμορφώνεται ως ακολούθως:


Α) Δαπάνες αξίας έως 2.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης - απευθείας ανάθεσης
συνοδευόμενο μόνο από την οικονομική προσφορά του προτεινόμενου Αναδόχου.
2. Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (η οποία επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης) και ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία άνω των 999,99 ευρώ.
3. Πραγματοποίηση της δαπάνης και έκδοση του τιμολογίου.


Β) Δαπάνες αξίας από 2.500,00-10.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης - απευθείας ανάθεσης
συνοδευόμενο από απόδειξη έρευνας αγοράς.
2. Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (η οποία επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης) και ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.
3. Πραγματοποίηση της δαπάνης και έκδοση του τιμολογίου.


Γ) Δαπάνες αξίας μεγαλύτερης των 10.001,00 ευρώ - 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου α) τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης και β) αιτήματος απευθείας
ανάθεσης συνοδευόμενο από απόδειξη έρευνας αγοράς όπως περιγράφεται στο έντυπο του αιτήματος απευθείας ανάθεσης
2. Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ
3. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.
4. Κατάρτιση σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
5. Πραγματοποίηση της δαπάνης και έκδοση του τιμολογίου.
Για τις απευθείας αναθέσεις αξίας έως 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δημιουργείται, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στον ΕΛΚΕ,Πρότυπο Έντυπο Προσφοράς, το οποίο μετά την έγκριση της απευθείας ανάθεσης θα επέχει θέση σύμβασης. Το έντυπο αυτό θα κατατίθεται άπαξ με το αίτημα απευθείας ανάθεσης και θα υπογράφεται ταυτόχρονα με την έγκρισή της, χωρίς να επιλαμβάνεται το Τμήμα Προμηθειών, εκμηδενίζοντας τον υπάρχοντα χρόνο σύναψης σύμβασης για όλες τις απευθείας αναθέσεις.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερενών


Καθηγητής Θ. Σφηκόπουλος


Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ανακοινώσεις


Ημερομηνία: 12/02/2019
Κατηγορία: Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ
Ενημέρωση για Επιστημονικούς Υπευθύνους και Συνεργάτες


Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,


Από την ψήφιση του Ν. 4485/2017 μέχρι σήμερα η Διοίκηση του Ιδρύματός μας μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ.) και πάντα με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματός μας το οποίο κλήθηκε να μεταβεί σε ένα άγνωστο για όλους μας, ιδιαίτερα απαιτητικό νομοθετικό περιβάλλον με ό,τι αυτό συνεπάγεται κατάφερε να πετύχει μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων σε μια σειρά διαχειριστικών θεμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. και συγκεκριμένα:


1. Την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών έως 2.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. χωρίς την προσκόμιση απόδειξης έρευνας αγοράς με την χρήση ενός μόνο εντύπου (ανάληψη υποχρέωσης-απευθείας ανάθεσης) και με την έκδοση μιας μόνο απόφασης (Πράξης Προέδρου) γεγονός που βελτίωσε σημαντικά τον χρόνο διεκπεραίωσης εκτέλεσης της προμήθειας. Επισημαίνεται ότι αρχικά απαιτούνταν η υποβολή τουλάχιστον δυο προσφορών από το πρώτο ευρώ, η χρήση δυο εντύπων και η έκδοση δυο αποφάσεων.


2. Για τις απευθείας αναθέσεις έως 20.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. την έκδοση μόνο απόφασης Πράξης Προέδρου και όχι απόφασης της Επιτροπής Ερευνών όπως αρχικά προβλεπόταν γεγονός που βελτίωσε σημαντικά τον χρόνο διεκπεραίωσης εκτέλεσης της προμήθειας.


3. Την εξασφάλιση της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολών από τα έργα/προγράμματα η οποία δεν προβλεπόταν στον αρχικό νόμο.Σύντομα θα ενημερωθείτε αναλυτικά για την διαδικασία χορήγησης προκαταβολής από τα έργα/προγράμματα.


4. Την εξασφάλιση της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ δυο έργων/προγραμμάτων για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών για τις ανάγκες έργου/προγράμματος άλλου Επιστημονικού Υπεύθυνου έναντι αποζημίωσης του κόστους που αυτές επιφέρουν η οποία δεν προβλεπόταν στον αρχικό νόμο. Σύντομα θα ενημερωθείτε αναλυτικά για την διαδικασία που θα εφαρμόζεται για τέτοιου είδους συνεργασίες μεταξύ δυο έργων/προγραμμάτων. 

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για επίτευξη ευνοϊκότερων διαχειριστικών όρων των έργων/προγραμμάτων του Ιδρύματός μας πετύχαμε πρόσφατα και άλλες δυο νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την χρήση ταμειακών υπολοίπων έργων/προγραμμάτων και την τροποποίηση του ορίου για την κατάρτιση σύμβασης για προμήθεια ομοειδών ειδών/υπηρεσιών άνω των 10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά κατηγορία προϋπολογισμού αντί για 2.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. που ίσχυε μέχρι πριν την δημοσίευση του νόμου 4589/2019.


Συγκεκριμένα, σας στέλνω ενημερωτικές επιστολές για αυτά τα δύο θέματα καθώς επίσης και για την εφαρμογή των αναλήψεων υποχρέωσης από 1.1.2019:


1. Ενημερωτική επιστολή για την χρήση ταμειακών υπολοίπων έργων/προγραμμάτων των οποίων έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και την από 31/1/2019 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών με θέμα : «Διαδικασία ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού έργου/ προγράμματος και ρύθμιση διαδικασίας χρήσης ταμειακών διαθεσίμων των έργων/ προγραμμάτων, των οποίων το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς»
2. Ενημερωτική επιστολή για την διαδικασία προμηθειών μετά την εφαρμογή του άρθρου 37 παρ. 2 α και β του ν. 4589/2019
3. Ενημερωτική επιστολή για την έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης έτους 2019 και κατάθεση αιτημάτων πληρωμής από 1.1.2019


Όλες οι ενημερωτικές επιστολές βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στις «Ανακοινώσεις» στην κατηγορία «Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ» http://www.elke.uoa.gr/announcements.aspx


Μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε ηλεκτρονικά έντυπα που αφορούν στις διαδικασίες του ΕΛΚΕ μέσω της εφαρμογής “eforms”. Τα έντυπα που περιλαμβάνει η πλατφόρμα αυτή σας έχουν σταλεί με λίστα σε παλαιότερη ενημέρωσή μας. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τυχόν σχόλια/προτάσεις για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@elke.uoa.gr. 


Τέλος, σας υπενθυμίζω ότι είναι εφικτή η δυνατότητα αποστολής ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων στον ΕΛΚΕ μέσω email στην διεύθυνση «protocol@elke.uoa.gr». Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μπορούν να αποστέλλουν τα έγγραφά τους με ψηφιακή υπογραφή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αν απαιτείται κατά περίπτωση, στην ανωτέρω διεύθυνση προκειμένου να πρωτοκολληθούν από την Μ.Ο.Δ.Υ.


Σας ευχαριστώ όλους για την συνεργασία στο δύσκολο έργο μας για την αποτελεσματική λειτουργία των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματός μας.


Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ


Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ανακοινώσεις


Ημερομηνία: 11/02/2019
Κατηγορία: Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ
Ενημέρωση για τη χρήση ταμειακών υπολοίπων έργων/προγραμμάτων, των οποίων έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο


Μετά από συνεχείς προσπάθειες και συναντήσεις εργασίας της Διοίκησης του Ιδρύματός μας με στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του συναρμόδιου Υπουργείου, θεσπίστηκε η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4559/2018, δυνάμει της οποίας παρασχέθηκε η δυνατότητα χρήσης ταμειακών διαθεσίμων έργων/προγραμμάτων, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Με αφορμή την ως άνω διάταξη του νόμου ελήφθη η από 31.1.2019 Απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία ορίστηκε η ειδικότερη διαδικασία, η οποία θα ακολουθείται για την χρήση ταμειακών υπολοίπων.Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας η ως άνω απόφαση, η έναρξη ισχύος της οποίας άρχεται από την ημερομηνία λήψης αυτής, ήτοι στις 31.1.2019.

Συνοπτικά, στην ως άνω απόφαση ορίζεται ότι για την χρήση των ταμειακών διαθεσίμων ενός ή περισσοτέρων έργων/ προγραμμάτων,των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί, απαιτείται να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

- Υποβολή Αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ για την έκδοση απόφασης από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Ε.Ε. σχετικά με α) την ολοκλήρωση του έργου/ προγράμματος και β) τη χορήγηση άδειας χρήσης του εν λόγω ταμειακού υπολοίπου. Το εν λόγω αίτημα θα συνοδεύεται από βεβαίωση του Φορέα Χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου/προγράμματος και βεβαίωση του ιδίου ότι δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες έναντι τρίτων ή από τρίτους έναντι του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών) .
- Έκδοση Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Ε.Ε. για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου/ προγράμματος και την έγκριση ή μη της δυνατότητας χρήσης των ταμειακών διαθεσίμων αυτού.
- Υποβολή Αιτήματος Έγκρισης Αποδοχής Έργου του Επιστημονικού Υπευθύνου (Ε-ΔΠ-07-Ε2), συνοδευόμενο από Ερευνητικό Πρωτόκολλο με πρόταση αξιοποίησης των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων ενός ή περισσότερων έργων/προγραμμάτων και Ετήσιο Προϋπολογισμό (Ε-ΔΠ-07-Ε13). Σημειώνεται ότι από το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ενός ή περισσότερων έργων), το ποσό που απαιτείται για την ετήσια χρήση, θα δηλώνεται στην κατηγορία 9.3. «ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» του πίνακα «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ» και αντίστοιχα αυτό θα κατανέμεται στις αντίστοιχες κατηγορίες δαπανών του εντύπου του
Προϋπολογισμού.


Τέλος, σημειώνεται ότι ολοκληρωμένα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί ήδη η χρήση ταμειακού υπολοίπου και αντίστοιχο ερευνητικό πρωτόκολλο, δυνάμει σχετικής απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, δύναται να παραταθεί η χρονική διάρκειά τους, εφόσον η χορηγηθείσα διάρκεια έχει ήδη λήξει ή αναμένεται να λήξει στο επόμενο χρονικό διάστημα, μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και έγκριση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών έως εξαντλήσεως του υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου.


Από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ


Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 11/02/2019

Κατηγορία:      Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ

Ενημέρωση για τη διαδικασία προμηθειών μετά την εφαρμογή του άρθρου 37 παρ. 2 α και β του ν. 4589/2019

Η ψήφιση του ν. 4589/2019 και συγκεκριμένα του άρθρου 37 παρ. 2 α και β επέφερε σημαντικές διαφοροποιήσεις στην διαδικασία των προμηθειών για δαπάνες προϋπολογιζόμενης αξίας έως του ποσού των 20.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις συνίστανται στα εξής:

1)    Η υποχρέωση κατάρτισης δημόσιας σύμβασης γεννάται για προμήθειες αξίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για προμήθεια ομοειδών ειδών/υπηρεσιών ανά κατηγορία προϋπολογισμού. Για τα πολυετή έργα/προγράμματα, η ανωτέρω υποχρέωση δημιουργείται στο σύνολο της κατηγορίας του πολυετούς προϋπολογισμού.

Ο καθορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και η υποχρέωση κατάρτισης σύμβασης συνδέεται με το ποσό της κατηγορίας του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στην οποία εντάσσεται η συγκεκριμένη δαπάνη. Αναλυτικότερα, για ομοειδή αγαθά ή υπηρεσίες, που η κατηγορία του προϋπολογισμού στην οποία εντάσσονται ξεπερνά τις 10.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., υφίσταται υποχρέωση κατάρτισης σύμβασης ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για τον ίδιο προμηθευτή και του εάν πρόκειται να γίνουν τμηματικές αναθέσεις στην διάρκεια του έργου.

Επισημαίνεται ότι στις κατηγορίες του προϋπολογισμού στις οποίες εντάσσονται αγαθά/υπηρεσίες που δεν είναι συναφή/εις μεταξύ τους, το ποσό υπολογίζεται διακριτά για κάθε είδος/υπηρεσία. Για παράδειγμα, στην κατηγορία «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ» στην οποία είναι δυνατό να περιλαμβάνονται υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν κάποια συνάφεια μεταξύ τους, όπως απολυμάνσεις και χημικές αναλύσεις, η υποχρέωση για συμβασιοποίηση συνδέεται με την συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν καθορίζεται από το ποσό της κατηγορίας όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό.

2)    Για δαπάνη προμηθειών ίση ή κατώτερη του ποσού των 10.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επέχει θέσηαπόφασης απευθείας ανάθεσης, το οποίο έχει ως επακόλουθο τη χρήση ενός ενοποιημένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης/απευθείας ανάθεσης μέχρι 10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Συνοπτικά, η διαδικασία για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών αξίας έως 20.000,00 πλέον Φ.Π.Α., (διαδικασία απευθείας ανάθεσης) διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α) Δαπάνες αξίας έως 2.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης - απευθείας ανάθεσης συνοδευόμενο μόνο από την οικονομική προσφορά του προτεινόμενου Αναδόχου.
2. Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (η οποία επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης) και ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία άνω των 999,99 ευρώ
3. Πραγματοποίηση της δαπάνης και έκδοση του τιμολογίου.
 
Β) Δαπάνες αξίας από 2.500,00-10.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης - απευθείας ανάθεσης συνοδευόμενο από απόδειξη έρευνας αγοράς.
2. Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (η οποία επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης) και ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ .
3. Μη υποχρέωση κατάρτισης σύμβασης.
4. Πραγματοποίηση της δαπάνης και έκδοση του τιμολογίου.
 
Γ) Δαπάνες αξίας μεγαλύτερης των 10.001,00 ευρώ - 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου α) τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης και β) αιτήματος απευθείας ανάθεσης συνοδευόμενο από απόδειξη έρευνας αγοράς όπως περιγράφεται στο έντυπο του αιτήματος απευθείας ανάθεσης
2. Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ
3. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.
4. Κατάρτιση σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
5. Πραγματοποίηση της δαπάνης και έκδοση του τιμολογίου.
 
Επισημαίνεται ότι τα νέα έντυπα για τις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις προμηθειών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx#8
 
Οι προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες επετεύχθησαν μετά από συνεχείς προσπάθειες και συναντήσεις εργασίας της
Διοίκησης του Ιδρύματός μας με τις αρμόδιες αρχές, έχουν ως αποτέλεσμα την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς η υλοποίηση προμηθειών αξίας μικρότερης ή ίσης των 10.000,00 πλέον Φ.Π.Α., γίνεται πλέον με την συμπλήρωση ενός εντύπου και την έκδοση μίας απόφασης. Οι συμβάσεις που καταρτίστηκαν μέχρι σήμερα για τις προμήθειες από 2.500 ευρώ έως 10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. αποτελούν περίπου το 70% των συνολικών συμβάσεων προμηθειών. Κατά συνέπεια η νέα νομοθετική ρύθμιση θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο διεκπεραίωσης των εν λόγω προμηθειών γεγονός που θα επιφέρει βελτίωση και στις άλλες εργασίες των αρμοδίων Τμημάτων απελευθερώνοντας πολύτιμους ανθρώπινους πόρους.
 
Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε για την στήριξή σας στις προσπάθειες που καταβάλλονται από τη Διοίκηση και το προσωπικό του ΕΛΚΕ,προκειμένου να συνεχισθεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων.
 
Από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ


Παρακαλούμε πατήστε εδώ.


Παρακαλούμε πατήστε εδώ.


Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 08/10/2018

Κατηγορία:Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ

Ενημέρωση για τις νέες διαδικασίες μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 33 του ν. 4559/2018

Μετά την ψήφιση του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» ακολούθησαν τροποποιήσεις αυτού με την ψήφιση των ν. 4521/2018, 4547/2018 και 4559/2018. Με τις τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 4485/2017, οι οποίες επιτεύχθηκαν μετά από συνεχείς προσπάθειες και συνεργασία του Ιδρύματός μας και άλλων Α.Ε.Ι της χώρας με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες που αυτός αρχικά προέβλεπε.

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ προχώρησε από την 01.02.2018 στην εφαρμογή των νέων διαδικασιών προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση από το προϊσχύον στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης έργων/ προγραμμάτων. Η εφαρμογή αυτή ανέδειξε τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που απορρέουν από τις νέες διαδικασίες και βοήθησε στην αναπροσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών, στην αναβάθμιση των υφιστάμενων και στην ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου ο ΕΛΚΕ να είναι έτοιμος να εφαρμόσει την νέα νομοθεσία, χωρίς να βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να κάνει παύση πληρωμών, όπως πληροφορηθήκαμε ότι συνέβη σε άλλα Ιδρύματα της χώρας κατά το διάστημα από 1/7/2018 έως 3/8/2018.

Ειδικότερα οι τροποποιήσεις του ν. 4485/2017 που επιτεύχθηκαν, αφορούν συνοπτικά στα ακόλουθα:

 • Οι αποφάσεις απευθείας αναθέσεων για την προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών αξίας έως 20.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, θα εκδίδονται απότον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, κι όχι από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών. Η εν λόγω αλλαγή υπολογίζεται ότι θα επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία της έκδοσης των αποφάσεων των απευθείας αναθέσεων.
 • Για δαπάνη ίση η κατώτερη του ποσού των 2.500,00€, πλέον Φ.Π.Α, δεν απαιτείται η προσκόμιση απόδειξης έρευνας αγοράς. Σημειώνεται ότι απόδειξη έρευνας αγοράς δεν θα προσκομίζεται προς τον ΕΛΚΕ, ωστόσο ο Επιστημονικός Υπεύθυνος οφείλει να διενεργήσει με δική του επιμέλεια σχετική έρευνα αγοράς και να τηρήσει τα σχετικά αποδεικτικά αυτής στο προσωπικό του αρχείο σε περίπτωση πιθανού μελλοντικού ελέγχου από οιονδήποτε αρμόδιο Φορέα.
 • Για δαπάνη ίση η κατώτερη του ποσού των 2.500,00€, πλέον Φ.Π.Α., η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδεται από τον Πρόεδροτης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης,
 • Θεσπίστηκε η διαδικασία χρήσης από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ταμειακών υπολοίπων των έργων/ προγραμμάτων τους πουέχουν λήξει ώστε να επιτρέπεται η διάθεσή αυτών για την χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να μεταφέρονται στα περιουσιακά διαθέσιμα του Ιδρύματος.
 • Θεσπίστηκε η διαδικασία χορήγησης προκαταβολών προκειμένου να καλύπτονται α) έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας, β) απαιτήσειςπρομήθειας οργάνων, αναλωσίμων ή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το εξωτερικό και γ) ανάγκες μικροεξόδων λοιπών δαπανών μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

Για τις ως άνω διαδικασίες : i) έγκρισης χρήσης ταμειακών υπολοίπων και ii) χορήγησης προκαταβολών, θα σας σταλεί σχετική ενημερωτική επιστολή, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθείται ανά περίπτωση.

Προς διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε τις ενέργειες που απαιτούνται ανά περίπτωση για την πραγματοποίηση δαπανών αξίας έως 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (διαδικασία απευθείας ανάθεσης), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί οι σχετικές αποφάσεις του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ για την αποδοχή διαχείρισης του έργου και την έγκριση του προϋπολογισμού αυτού.

Α) Δαπάνες έως 999,99 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.


1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης - απευθείας ανάθεσης συνοδευόμενο μόνο από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (το έντυπο μπορείτε να το βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx#8)
2. Έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης/απευθείας ανάθεσης και ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
3. Πραγματοποίηση της δαπάνης και έκδοση του τιμολογίου εφόσον δεν απαιτείται η υπογραφή σύμβασης.


Β) Δαπάνες από 1.000,00 έως 2.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.


1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης – απευθείας ανάθεσης συνοδευόμενο μόνο από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (το έντυπο μπορείτε να το βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx#8)
2. Έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης/απευθείας ανάθεσης και ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ
3. Πραγματοποίηση της δαπάνης και έκδοση του τιμολογίου εφόσον δεν απαιτείται η υπογραφή σύμβασης.

 

Γ) Δαπάνες αξίας μεγαλύτερης των 2.500 ευρώ - 20.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

 1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου α) τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης και β) αιτήματος απευθείαςανάθεσης συνοδευόμενο από απόδειξη έρευνας αγοράς όπως περιγράφεται στο έντυπο του αιτήματος απευθείας ανάθεσης. (το έντυπο μπορείτε να το βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx#8)
 2. Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ
 3. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, μαζί με το τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου.
 4. Κατάρτιση σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ
 5. Πραγματοποίηση της δαπάνης και έκδοση του τιμολογίου.
 

Κατά τα λοιπά η διαδικασία για την επιλογή και απασχόληση προσωπικού και για την διενέργεια διαγωνισμών (προμήθειες ειδών/ υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ) παραμένει η ίδια.

Στο πλαίσιο αυτό, και μετά την πολύτιμη συνδρομή σας στις προσπάθειές που καταβάλλονται από τη Διοίκηση και το προσωπικό του ΕΛΚΕ, παρακαλούμε για την βοήθειά σας ώστε να συνεχισθεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος


Παρακαλούμε πατήστε εδώ.


Παρακαλούμε πατήστε εδώ.


ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Θέμα  Απασχόληση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου (ν. 4354/2015)

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το προσωπικό που απασχολείται ή πρόκειται να απασχοληθεί δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε έργα ή προγράμματα του ΕΛΚΕ, αμείβεται σύμφωνα με τους όρους του Ενιαίου Μισθολογίου, όπως αυτοί ορίστηκαν στο Κεφάλαιο Β' του ν. 4354/2015 και την σχετική εκδοθείσα με αριθμό 2/31029/ΔΕΠ / 6.5.2016 εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015». Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να γίνεται ορθά η μισθολογική κατάταξη του κάθε απασχολούμενου σύμφωνα με τους όρους του Ενιαίου Μισθολογίου απαιτείται η κατάθεση ορισμένων επιπρόσθετων δικαιολογητικών στην υπηρεσία μας, τα οποία θα συνοδεύουν τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου. Συγκεκριμένα απαιτείται η προσκόμιση .

1)      Βασικού Τίτλου Σπουδών, βάσει του οποίου έγινε η επιλογή του απασχολούμενου (απολυτήριο λυκείου για τις κατηγορίες ΔΕ, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ αντίστοιχα)

2)      Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, εφόσον για την επιλογή του απασχολούμενου ελήφθη υπόψη ο εν λόγω τίτλος και αυτός είναι συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης του δικαιούχου

3)      Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών, εφόσον για την επιλογή του απασχολούμενου ελήφθη υπόψη ο εν λόγω τίτλος και αυτός είναι συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης του δικαιούχου

4)       Βεβαίωσης του φορέα του Δημοσίου που τυχόν έχει απασχοληθεί ο δικαιούχος κατά το παρελθόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου), από την οποία θα αποδεικνύεται η ακριβής χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας, η ιδιότητα με την οποία απασχολήθηκε, το ωράριο εργασίας (πλήρης ή μερική απασχόληση) και η σχέση εργασίας του με το Φορέα. Αναφορικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο υτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4452/2017, εκκρεμεί σχετικό ερώτημα του Φορέα μας προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου θα σας σταλεί νεότερη ενημέρωση.

5)      Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (εκδοθέν εντός του τελευταίου τριμήνου), το οποίο είναι απαραίτητο για τη χορήγηση του επιδόματος οικογενειακής παροχής.

6)      Βεβαίωσης Σπουδών για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση (εφόσον ο δικαιούχος δικαιούται σχετική οικογενειακή παροχή για σπουδάζον τέκνο που έχει υπερβεί το 180 έτος της ηλικίας του).

Οι όροι του Ενιαίου Μισθολογίου εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ακαδημαϊκών υποτρόφων. Το κόστος της αμοιβής των δικαιούχων (μικτή αμοιβή και εργοδοτικές εισφορές) για το συνολικό χρονικό διάστημα ισχύος μιας συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του προϋπολογισμού του έργου και να υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση.

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ προς διευκόλυνσή σας, έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή (http://www.elke.uoa.ar/eniaio.aspx) υπολογισμού της αμοιβής των δικαιούχων που απασχολούνται δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου τόσο για περιπτώσεις πλήρους, όσο και μερικής απασχόλησης, βάσει των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την ορθή μισθολογική τους κατάταξη κάθε δικαιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου (Κεφάλαιο Β' του ν. 4354/2015).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος


Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

 

Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 10/11/2016

Κατηγορία:      Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ

AΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ (ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ενημέρωση για το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 8.08.2016 ισχύει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, όπως καθορίζεται στο ν. 4412/2016, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα, σχετικά με τη διαδικασία του συνοπτικού (πρώην πρόχειροι) διαγωνισμού προβλέπονται τα εξής:

 1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη απότο ποσό των 60.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (άρθρο 117 παρ. 1).
 2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη (άρθρο 117). Οι αναθέτουσεςαρχές δημοσιεύουν τις προκηρύξεις στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 66 παρ. 1). Επιπρόσθετα, το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ μπορεί να προσκαλέσει επιπλέον και 3 τουλάχιστον συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά (άρθρο 117 παρ. 2).
 3. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξηςστο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 παρ.2).
 4. Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 12 ημέρες (ημερολογιακές) από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121 παρ. 1 περ. γ).
 5. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας τουδιαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (άρθρο 117 παρ.3).
 6. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών, μπορούννα γίνουν σε μία συνεδρίαση κατά την κρίση της Επιτροπής (άρθρο 117 παρ. 4).
 7. Συγκρότηση Επιτροπών (Αξιολόγησης, Παραλαβής και Ενστάσεων): Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του άρθρου221, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
 8. Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 117 παρ. 5).
 9. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α).
 10. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό (άρθρο 72 παρ. 2).
 11. Κριτήριο ανάθεσης: «Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά». Οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. H πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστουςαποτελεσματικότητας, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 και μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης (άρθρο 86 παρ. 1 και 2 ).

 12. Ενστάσεις: Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωσηένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 13. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127 παρ. 1 και 2).

 14. Κατακυρωτική απόφαση: Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικόόργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 105 παρ.1). Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει (άρθρο 105 παρ.2). Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες (άρθρο 105 παρ. 3).

Παρατηρήσεις:

Στο σημείο αυτό, σημειώνεται ότι όπου ανωτέρω αναφέρεται «δημόσια σύμβαση» νοείται η διαγωνιστική διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, βάσει των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να εναρμονιστούμε με το νέο νόμο είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιήσουμε τη διαδικασία προμηθειών ειδών και υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την απλοποίηση των διαδικασιών στο βαθμό που επιτρέπει το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο.

Διαδικασία:

Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (αξίας από 20.001€ πλέον ΦΠΑ έως και 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ) είναι η εξής:

 1. Κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος θα υποβάλει στον ΕΛΚΕ για κάθε προμήθεια ειδών/υπηρεσιών που επιθυμεί να πραγματοποιήσει από 20.001€ πλέον ΦΠΑ έως και 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ πρωτογενές αίτημα.
 2. Το πρωτογενές αυτό αίτημα το οποίο ενέχει θέση και αιτήματος διενέργειας διαγωνισμού αρχικά θα αναρτάται στην πλατφόρμα «ΚΗΜΔΗΣ» κατόπιν ελέγχου του από το Γραφείο Προμηθειών. Στη συνέχεια μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπάλληλου του Γραφείου Προμηθειών, θα εξετάζεται και θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η απόφαση της οποίας θα αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 3. Η αναρτημένη, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», απόφαση διενέργειας θα αναρτάται στην πλατφόρμα «ΚΗΜΔΗΣ» ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις.
 4. Θα κοινοποιείται από το Γραφείο Προμηθειών στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους, μέσω e-mail, ο αριθμός ΑΔΑΜ του πρωτογενούςαιτήματος και του εγκριτικού του, ο αύξων αριθμός προμήθειας που θα λαμβάνει το αίτημα από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ, ο οποίος θα επισυνάπτεται σε όλα τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω προμήθειας/παροχής υπηρεσιών. Στη συνέχεια, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα συνεργάζονται με το Γραφείο Προμηθειών για τη σύνταξη της πρόσκλησης.
 5. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτάται από το Γραφείο Προμηθειών στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην πλατφόρματου «ΚΗΜΔΗΣ» και στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.
 6. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται στον τόπο που έχει οριστεί μέσα στο κείμενο της πρόσκλησης (π.χ. Τμήμα Πρωτοκόλλου Ε.Λ.Κ.Ε ή Τμήμα Επιστημονικού Υπευθύνου).
 7. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα εισηγούνται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής οι οποίες θα ορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών. Επισημαίνεται ότι η κλήρωση των μελών αυτών των Επιτροπών δεν είναι υποχρεωτική (βλ. άρ. 221).
 8. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα ελέγχει και θα αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές, σύμφωνα με τοκριτήριο αξιολόγησης που έχει οριστεί στην πρόσκληση, και θα συντάσσει το Πρακτικό Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
 9. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα προσκομίζουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ε.Λ.Κ.Ε με διαβιβαστικό το Πρακτικό Αξιολόγησης τουδιαγωνισμού, συνοδευόμενο από τις υποβληθείσες προσφορές για την κατακύρωσή του από την Επιτροπή Ερευνών.
 10. Μετά από έλεγχο και εισήγηση του αρμόδιου υπάλληλου του Γραφείου Προμηθειών του ΕΛΚΕ θα εξετάζεται και θα εγκρίνεται απότην Επιτροπή Ερευνών η κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην πλατφόρμα «ΚΗΜΔΗΣ». Σύμφωνα με τον ν.4412/2016 στο μέλλον θα εκδοθεί υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ θα αναρτώνται αυτόματα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με άντλησή τους από την πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ.
 11. Η απόφαση κατακύρωσης θα κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες καθώς και τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους. Στην κατακυρωτική απόφαση θα αναφέρεται η προθεσμία άσκησης ένστασης (πέντε ημερών από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης) στο διάστημα της οποίας δεν μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο.
 12. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας και εφόσον: 

  α) δεν έχει υποβληθεί καμία ένσταση, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα καλούνται να συνάπτουν συμβάσεις, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Στη συνέχεια:

  i. Θα αναρτάται η υπογεγραμμένη σύμβαση στο ΚΗΜΔΗΣ

  ii. Θα ενημερώνονται οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μέσω e-mail σχετικά με την ανάρτηση της σύμβασης στο «ΚΗΜΔΗΣ» (ΑΔΑΜ σύμβασης) προκειμένου να προχωρήσουν στην προμήθεια/παροχή υπηρεσίας (έκδοση τιμολογίου).

  β) αν έχει υποβληθεί ένσταση παραπέμπεται στην Επιτροπή Ενστάσεων του ΕΚΠΑ για εισήγηση προς την Επιτροπή Ερευνών η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας 10 ημερών μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στη συνέχεια, στην περίπτωση απόρριψης ακολουθούνται τα βήματα 12 α) i και ii.

 13. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα προσκομίζει στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ την εντολή πληρωμής με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικάέγγραφα/παραστατικά για την πληρωμή της δαπάνης.
 14. Θα εκδίδεται το ένταλμα πληρωμής, θα αναρτάται από το Λογιστήριο του ΕΛΚΕ στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην πλατφόρμα«ΚΗΜΔΗΣ» και στη συνέχεια θα διενεργείται η πληρωμή του.

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των ως άνω περιγραφόμενων διαδικασιών συνιστά καταστρατήγηση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, της διαφάνειας και της νομιμότητας της δαπάνης με συνέπεια η τελευταία να είναι μη επιλέξιμη.

Θα ενημερωθείτε άμεσα για την εναρμόνιση, με το νέο νόμο, των τροποποιημένων διαδικασιών προμηθειών ειδών και υπηρεσιών για τις κατηγορίες του δημόσιου και διεθνούς διαγωνισμού και των αντίστοιχων υποδειγμάτων.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για την επιτυχή εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε για την εκτέλεση των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος

Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης


Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

 

Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 13/10/2016

Κατηγορία:      Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ

Ενημέρωση για τον νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 8.08.2016 ισχύει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, όπως καθορίζεται στο ν. 4412/2016. Ειδικότερα, σχετικά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προβλέπονται, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, τα εξής:

 • Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ (άρθρο 118 παρ.1).
 • Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 118 παρ. 2).
 • Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους υποψήφιους της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς (άρθρο 120).
 • Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης (άρθρο 72 παρ. 1α).
 • Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000 ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφατης σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β).
 • Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτήν στο ΚΗΜΔΗΣ. Η απόφαση ανάθεσηςπεριέχει κατ’ ελάχιστο: (α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής, (β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, (γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του Αναδόχου και (δ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται σκόπιμη από την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 118 παρ.3). Αν παραβιασθεί αυτή η υποχρέωση (άρθρο 118 παρ.3) η σύμβαση είναι αυτοδικαίως άκυρη (άρθρο 118 παρ.4).
 • Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ»), που συστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του ν.4412/2016 οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης (άρθρο 38 παρ. 1 εδ.α).

Στο σημείο αυτό, σημειώνεται ότι όπου ανωτέρω αναφέρεται «δημόσια σύμβαση» νοείται η σύμβαση η οποία συνάπτεται είτε γραπτώς είτε με ηλεκτρονικό μέσο ή ακόμη και προφορικά, μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και τρίτων.

Ως εκ τούτου, βάσει των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να εναρμονιστούμε με το νέο νόμο είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιήσουμε τη διαδικασία προμηθειών ειδών και υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την απλοποίηση των διαδικασιών στο βαθμό που επιτρέπει το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση (αξίας έως και 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ) είναι η εξής:

Α. Για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για κατηγορία δαπάνης μέχρι 1.000€ πλέον ΦΠΑ:

 1. Δεν απαιτείται η υποβολή πρωτογενούς αιτήματος.
 2. Κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος θα υποβάλει στον ΕΛΚΕ για κάθε προμήθεια ειδών/υπηρεσιών που επιθυμεί να πραγματοποιήσειμέχρι του ποσού 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ αίτημα με την χρήση υποδείγματος (το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx#8) στο οποίο θα επισυνάπτονται:

  α. η πρόσκληση υποβολής προσφοράς (αποδεικτικό αποστολής αυτής με e-mail, fax κ.λπ.) και,

  β. οι προσφορές (e-mail, fax, εκτυπώσεις από ηλεκτρονικό κατάστημα κ.λπ.).

 3. Μετά από έλεγχο και εισήγηση του αρμόδιου υπάλληλου του ΕΛΚΕ θα συζητείται και θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών ηαπευθείας ανάθεση η οποία θα αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
 4. Θα κοινοποιείται από τον ΕΛΚΕ στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους μέσω e-mail ο αριθμός ΑΔΑ της απόφασης απευθείας ανάθεσηςκαι θα καλούνται να προβούν στην πραγματοποίηση της προμήθειας/παροχής υπηρεσίας και στην έκδοση του παραστατικού (δηλαδή τιμολογίου).
 5. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα προσκομίζει στον ΕΛΚΕ την εντολή πληρωμής με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα/ παραστατικά για την πληρωμή της δαπάνης.
 6. Θα εκδίδεται το ένταλμα πληρωμής, θα αναρτάται από τον ΕΛΚΕ στo πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην πλατφόρμα «ΚΗΜΔΗΣ» καιστη συνέχεια θα διενεργείται η πληρωμή του.

Β. Για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών για κατηγορία δαπάνης από 1.000€ πλέον ΦΠΑ έως 20.000€ πλέον ΦΠΑ:

 1. Κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος θα υποβάλει στον ΕΛΚΕ για κάθε προμήθεια ειδών/υπηρεσιών που επιθυμεί να πραγματοποιήσει από 1.000€ πλέον ΦΠΑ έως 20.000€ πλέον ΦΠΑ πρωτογενές αίτημα.
 2. Το πρωτογενές αυτό αίτημα θα αναρτάται στην πλατφόρμα «ΚΗΜΔΗΣ» κατόπιν ελέγχου του από τον ΕΛΚΕ.
 3. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ερευνών Ε-ΔΠ-07-Ε3 «Έντυπο Προϋπολογισμού» και αναρτημένο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» θα αναρτάται στην πλατφόρμα «ΚΗΜΔΗΣ» ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις.
 4. Θα κοινοποιείται από τον ΕΛΚΕ στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους μέσω e-mail ο αριθμός ΑΔΑΜ του πρωτογενούς αιτήματος καιτου εγκριτικού του, καθώς επίσης και ο αύξων αριθμός προμήθειας που θα λαμβάνει το αίτημα πρωτογενούς από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ προκειμένου να επισυνάπτεται σε όλα τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω προμήθειας/παροχής υπηρεσιών (π.χ. επιστολή για απευθείας ανάθεση, σύμβαση, εντολή) για να συσχετίζεται αυτή με το πρωτογενές αίτημα στο οποίο και αντιστοιχεί. Στη συνέχεια οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα μπορούν να προβούν στην αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στους υποψήφιους αναδόχους.
 5. Κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος θα υποβάλει στον ΕΛΚΕ για κάθε προμήθεια ειδών/υπηρεσιών που επιθυμεί να πραγματοποιήσει από1.000€ πλέον ΦΠΑ έως 20.000€ πλέον ΦΠΑ, αίτημα με την χρήση υποδείγματος (το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx#8) στο οποίο θα επισυνάπτονται:

  a.η πρόσκληση υποβολής προσφοράς (π.χ. αποδεικτικό αποστολής αυτής με e-mail, fax κ.λπ.) και,

  b.οι προσφορές (π.χ. e-mail, fax, εκτυπώσεις από ηλεκτρονικό κατάστημα κ.λπ.).

 6. Μετά από έλεγχο και εισήγηση του αρμόδιου υπάλληλου του ΕΛΚΕ θα συζητείται και θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών ηαπευθείας ανάθεση η οποία θα αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην πλατφόρμα «ΚΗΜΔΗΣ». Σύμφωνα με τον ν.4412/2016 στο μέλλον θα εκδοθεί υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ θα αναρτώνται αυτόματα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με άντλησή τους από την πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ.
 7. Θα κοινοποιείται από τον ΕΛΚΕ στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους μέσω e-mail ο αριθμός ΑΔΑΜ της απόφασης απευθείας ανάθεσηςκαι θα καλούνται:

  α) για ποσά κάτω των 2.500€ πλέον ΦΠΑ, ανά κατηγορία δαπάνης και ανά προμηθευτή, να υλοποιήσουν την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών (έκδοση τιμολογίου) και

  β) για ποσά άνω των 2.500€ πλέον ΦΠΑ, ανά κατηγορία δαπάνης και ανά προμηθευτή, να προβούν στην υπογραφή της σύμβασης

  β1. Θα αναρτάται η υπογεγραμμένη σύμβαση στο ΚΗΜΔΗΣ

  β2. Θα ενημερώνονται οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μέσω e-mail σχετικά με την ανάρτηση της σύμβασης στο «ΚΗΜΔΗΣ» (ΑΔΑΜ σύμβασης) προκειμένου να προχωρήσουν στην προμήθεια/παροχή υπηρεσίας (έκδοση τιμολογίου).

 8. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα προσκομίζει στον ΕΛΚΕ την εντολή πληρωμής με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα/ παραστατικά για την πληρωμή της δαπάνης.
 9. Θα εκδίδεται το ένταλμα πληρωμής, θα αναρτάται από τον ΕΛΚΕ στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην πλατφόρμα «ΚΗΜΔΗΣ» καιστη συνέχεια θα διενεργείται η πληρωμή του.

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των ως άνω περιγραφόμενων διαδικασιών συνιστά καταστρατήγηση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, της διαφάνειας και της νομιμότητας της δαπάνης με συνέπεια η τελευταία να είναι μη επιλέξιμη.

Θα ενημερωθείτε άμεσα για την εναρμόνιση, με το νέο νόμο, των τροποποιημένων διαδικασιών προμηθειών ειδών και υπηρεσιών για τις κατηγορίες του συνοπτικού (πρόχειρου), δημόσιου και διεθνούς διαγωνισμού και των αντίστοιχων υποδειγμάτων.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για την επιτυχή εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε για την εκτέλεση των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες από τη Διοίκηση για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο πάντα την απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής στους ΕΛΚΕ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος

Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης 


Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 12/10/2016

 Κατηγορία:      Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ

Eνημέρωση για ένταξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού για καταβολή πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Eνημέρωση για ένταξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού για καταβολή πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α 94), απογράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, εκτός των άλλων, και τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου προκειμένου οι ως άνω υπόχρεοι να λαμβάνουν τις πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες εγγραφής του στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4389/2016 σε συνδυασμό με σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, από 27.09.2016, η καταβολή αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και ημερησίων αποζημιώσεων μελών ΔΕΠ και συνεργατών που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πληρωνόντουσαν από την Υπηρεσία μας, πραγματοποιείται πλέον υποχρεωτικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Ως εκ τούτου, όλοι οι δικαιούχοι οφείλουν να απευθυνθούν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και να δηλώσουν ή να επικαιροποιήσουν, εφόσον έχουν αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, μέσω υποβολής στην Υπηρεσία των εντύπων Ε-ΔΠ-05-3 (για ελληνικά) και Ε-ΔΠ-05-Ε21 (για αγγλικά) , τα στοιχεία του ΙΒΑΝ της τράπεζας στην οποία έχουν λογαριασμό. Επίσης, σημειώνεται ότι στα αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών για έγκριση χορήγησης προκαταβολής δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και το ποσό ημερήσιας αποζημίωσης μετακίνησης διότι το τελευταίο πλέον θα καταβάλλεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, μετά την πραγματοποίηση της μετακίνησης και προσκόμισης των παραστατικών του ταξιδιού.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας ως προς την σχετική καθυστέρηση της Υπηρεσία μας μέχρις ωσότου ολοκληρωθούν οι αρχικές απαιτούμενες ενέργειες από την τελευταία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος

Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης


Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 07/04/2016

Κατηγορία:      Θέματα Λειτουργίας ΕΛΚΕ

Ενημέρωση για την εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στον

ΕΛΚΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) το οποίο σκοπό έχει τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση όλων των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». Η υποχρέωση καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ για τα Ν.Π.Δ.Δ., όπως είναι το Ίδρυμά μας, ξεκίνησε την 02.04.2013 σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 και την Κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ω0Ζ7ΟΞΤΒ-ΕΛΙ). Τον Δεκέμβριο του 2013 οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ έκαναν αίτημα προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για εξαίρεσή τους από το ΚΗΜΔΗΣ κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου των Προέδρων των Επιτροπών Ερευνών των ΑΕΙ της χώρας το οποίο δεν έγινε δεκτό όπως προκύπτει από το Ιβ της Κατευθυντήριας Οδηγίας 7/2015. Η διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4354/2015 έδωσε παράταση για την καταχώριση, από το αρμόδιο όργανο, των απαιτούμενων από τον νόμο πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων μέχρι και τις 31/1/2016. Η εν λόγω παράταση έδωσε την ευκαιρία να αποκατασταθούν παραλείψεις και να αποφευχθεί η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και η αντίστοιχη επίπτωση στην εισροή πόρων.

Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 7, Β. «Πεδίο εφαρμογής - Υπόχρεοι φορείς» από 08.08.2015 είναι υποχρεωτική η καταχώριση στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ (πρωτογενούς αιτήματος, εγκεκριμένου αιτήματος, προκήρυξης, σύμβασης, εντολών πληρωμής), για την εκτέλεση έργων, προμήθεια αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που αφορούν σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού (άρθρο 139, Ν. 4281/2014).

Η Κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015, παράγραφος Δ. «Στοιχεία προς καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ» ορίζει ως εξής : «Τα στοιχεία κατά τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται αμελλητί από τον εισηγητή/συντάκτη στο ΚΗΜΔΗΣ αφορούν:

α) πρωτογενή αιτήματα, δηλαδή τα θεμελιωμένα αιτήματα για προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση δημοσίων έργων, πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης. Επίσης, ως πρωτογενές αίτημα θεωρείται το αίτημα που γίνεται άπαξ κάθε χρονιά από τη Διαχειριστική Αρχή για να εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις από τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό καθώς και το αίτημα της Υπηρεσίας προς τη Διαχειριστική Αρχή (μετά από σχετική πρόσκληση), συνοδευόμενο από το τεχνικό δελτίο &

β) εγκεκριμένα αιτήματα, δηλαδή όλα τα αιτήματα, για τα οποία έχει εγκριθεί η αντίστοιχη δαπάνη είτε με τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194), είτε με την ένταξή τους σε αντίστοιχο προϋπολογισμό ή ΣΑΕ ή ανάλογη διαδικασία. Επίσης, ως εγκεκριμένο αίτημα θεωρείται η πράξη αρμόδιου οργάνου πολυετούς δέσμευσης.

γ) προκηρύξεις/προσκλήσεις και ειδικότερα το πλήρες κείμενο διακηρύξεων ή προσκλήσεων που αφορούν σε εγκεκριμένα αιτήματα ανάλογα με την ακολουθητέα διαδικασία

δ) συμβάσεις

ε) εντολές πληρωμών, δηλαδή όλες οι εντολές για ενταλματοποίηση ή οι εντολές πληρωμής καθώς και τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων (ιδίως αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία, ποσό, εκδών οικονομικός φορέας). Επίσης, τα διαβιβαστικά με τα οποία το ένταλμα πληρωμής και τα δικαιολογητικά δαπάνης αποστέλλονται στην ΥΔΕ για έλεγχο ή στον Υπόλογο για πληρωμή ή στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Για την εκπλήρωση της ανωτέρω απαίτησης είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιήσουμε την διαδικασία προμηθειών ειδών και υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την απλοποίηση των διαδικασιών στο βαθμό που επιτρέπει το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο.

Α) Ειδικότερα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τα πρωτογενή αιτήματα και τα εγκριτικά τους είναι η εξής:

 • Κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος θα υποβάλει στον ΕΛΚΕ για κάθε προμήθεια ειδών/υπηρεσιών που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μέχρι του ποσού 5.869,00 € πλέον ΦΠΑ πρωτογενές αίτημα με την χρήση υποδείγματος (το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx#8). Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής από τον ΕΛΚΕ απαιτείται η υποβολή πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών που θα πληρωθούν από την προκαταβολή αυτή.
 • Κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος θα υποβάλει στον ΕΛΚΕ το Ε-ΔΠ-07-Ε3 «Έντυπο Προϋπολογισμού» (το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx#2) για κάθε έργο εκτός από τα έργα ΕΣΠΑ ως εξής:

Α) Για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τις Κλινικές Μελέτες και για όλα τα προγράμματα που έχουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης για το σύνολο του έργου με την αποδοχή του έργου από τον Φορέα Χρηματοδότησης και,

Β) Για τα λοιπά έργα (Νοσήλια, ΠΜΣ, Οικονομικές Ενισχύσεις κλ.π.) σε ετήσια βάση με το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου για άνοιγμα κωδικού έρευνας.

Η έγκριση του Ε-ΔΠ-07-Ε3 «Εντύπου Προϋπολογισμού» από την Επιτροπή Ερευνών θα αναρτάται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο ΚΗΜΔΗΣ ως το εγκεκριμένο αίτημα των πρωτογενών αιτημάτων που αφορούν τις προμήθειες ειδών/υπηρεσιών μέχρι του ποσού 5.869,00 € πλέον ΦΠΑ εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις.

Θα σας κοινοποιείται από τον ΕΛΚΕ ο αριθμός ΑΔΑ της έγκρισης του Ε-ΔΠ-07-Ε3 «Εντύπου Προϋπολογισμού» προκειμένου να επισυνάπτεται στο Πρωτογενές Αίτημα για να υπάρχει ο συσχετισμός του αιτήματος και της έγκρισής του. Επίσης, θα σας κοινοποιείται από τον ΕΛΚΕ ο αύξων αριθμός προμήθειας που θα λαμβάνει το αίτημα πρωτογενούς από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ προκειμένου να επισυνάπτεται στην εντολή πληρωμής για να συσχετίζεται αυτή με το πρωτογενές αίτημα που αντιστοιχεί.

 • Μετά την ανάρτηση του πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ και του εγκριτικού του θα σας κοινοποιείται ο αριθμός ΑΔΑΜ του

πρωτογενούς και του εγκριτικού του προκειμένου να προβείτε στην διενέργεια της δαπάνης για ποσά μέχρι 2.499 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για ποσά από 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ και άνω που αφορά τον ίδιο προμηθευτή καταρτίζονται υποχρεωτικά συμβάσεις εγγράφως.

 • Κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος θα υποβάλει στον ΕΛΚΕ για κάθε προμήθεια ειδών/υπηρεσιών που επιθυμεί να διενεργήσει διαγωνισμό από 5.870,00 € πλέον ΦΠΑ και άνω, αίτημα για διενέργεια διαγωνισμού. Μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών η οποία θα αποτελεί το εγκριτικό του αιτήματος θα μπορεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διενέργεια του διαγωνισμού.

Β) Ειδικότερα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τις προκηρύξεις είναι η εξής:

Αναρτάται για τις προμήθειες/αναθέσεις υπηρεσιών από 20.001€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και άνω η προκήρυξη του εκάστοτε διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ από το Γραφείο Προμηθειών του ΕΛΚΕ συνδεδεμένη με το πρωτογενές αίτημα που αυτή θα αφορά.

Επισημαίνεται ότι οι προκηρύξεις θα πρέπει να ορίζουν το τίμημα και την ποσότητα ανά είδος δεδομένου ότι αφενός σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2007 στην προκήρυξη είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται «…..το είδος, η ποσότητα, …..και η αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη» και αφετέρου απαιτείται από το ΚΗΜΔΗΣ η καταχώριση ποσότητας ανά είδος, συμβατικού τιμήματος ανά προμηθευτή και του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).

Για ευελιξία στη διακήρυξη θα μπαίνει προαίρεση ανάλογα με την περίπτωση για κατακύρωση μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας ειδών ή για χρήση του προϋπολογισμού που δεν απορροφήθηκε μετά την κατακύρωση.

Γ) Ειδικότερα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τις συμβάσεις είναι η εξής:

Είναι υποχρεωτική η καταχώριση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, στο στάδιο σύναψής της και πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης.

Για κάθε προμήθεια/ανάθεση υπηρεσιών, ανεξάρτητα εάν είναι απευθείας ανάθεση ή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας, από 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ και άνω, που αφορά τον ίδιο προμηθευτή, καταρτίζονται υποχρεωτικά συμβάσεις εγγράφως οι οποίες και αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ. Για τα ποσά κάτω των 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ δεν απαιτείται η έγγραφη σύναψη σύμβασης και δεν αναρτάται κάτι σε αυτό το στάδιο.

Δ) Ειδικότερα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τα εντάλματα πληρωμής είναι η εξής:

Τα εντάλματα πληρωμής μετά τον έλεγχό τους θα αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην συνέχεια στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την πληρωμή τους.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ, παράγραφος Ε «Συνέπειες μη καταχώρισης»: η καταχώριση αιτημάτων και δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης - ΑΔΑ αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης.

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση μη καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων από τους υπόχρεους προς τούτο φορείς, η δαπάνη δεν θεωρείται κανονική και δεν δύναται να πληρωθεί, είτε αυτό αποτελεί αντικείμενο ελέγχου της ΥΔΕ, είτε άλλου αρμοδίου οργάνου. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η μη καταχώριση στο ΚΗΜΔΗΣ εγείρει πειθαρχικές ευθύνες στους εμπλεκόμενους.

Ευελπιστούμε στην συνεργασία όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για την επιτυχή εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε για την εκτέλεση των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες από την Διοίκηση για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο πάντα την απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής στους ΕΛΚΕ.

Ο Αν. Πρύτανη

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος