Αρχική σελίδα » Το Κέντρο » Ιστορικό

Ιστορικό

Mε την από 7/12/2000 πράξη του Πρυτανικού Συμβουλίου αποφασίζεται η λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΠΑ με έδρα τη Σχολή Θετικών Επιστημών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Σκοπός της απόφασης αυτής ήταν η υλοποίηση στο Πανεπιστήμιο προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα από μια δομημένη διαδικασία. Το 2001, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του ΕΚΠΑ πιστοποιείται, όπως προέβλεπε η ισχύουσα νομοθεσία, από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Η πιστοποίηση αυτή ανανεώνεται τακτικά, σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό πλαίσιο  μη τυπικής εκπαίδευσης. Από το 2011 μέχρι τον Ιούλιο του 2015 ισχύει η προγενέστερη πιστοποίηση από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. μετά από απόφαση του νέου εθνικού φορέα πιστοποίησης, δηλαδή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Τον Ιούλιο του 2015 το ΕΚΠΑ προχώρησε σε αίτηση επικαιροποίησης της άδειας του Κέντρου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και έλαβε τη σχετική πιστοποίηση.

Με στόχο την ανάπτυξη και συστηματοποίηση των δράσεων του Πανεπιστημίου στον τομέα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το Πρυτανικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 18/04/2011 αποφάσισε:

  • Την πληρέστερη οργανωτική συγκρότηση του Κ.Ε.Κ, τη δημιουργία νέων αρμοδιοτήτων και τομέων ευθύνης, καθώς και τον ορισμό των υπευθύνων.
  • Την μετονομασία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του ΕΚΠΑ σε «Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης».

Με την από 19/7/2016 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συγκροτείται το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου, ως Ανεξάρτητη Ακαδημαϊκή Μονάδα με βάση το Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση.  Στις 09/12/2016 με απόφαση της Συγκλήτου α) συγκροτείται το Συμβούλιο του Κέντρου από εκπροσώπους των Σχολών με Πρόεδρο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και β) ορίζεται ο Διευθυντής του Κέντρου. Στις 25/7/2017 η Σύγκλητος εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό της νέας δομής.

Ο Ν. 4485/4-8-2017 προβλέπει ότι μία από τις βασικές αποστολές των ΑΕΙ είναι «να συμβάλουν στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια» και για το σκοπό αυτό δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης στα Πανεπιστήμια Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.

Σύμφωνα με το ως άνω θεσμικό πλαίσιο, στις 31/8/2017 η Σύγκλητος αποφασίζει να ιδρύσει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ βάσει των άρθρων 13 παρ. 2ιστ και 48 παρ. 1 του Ν. 4485/2017 και να καταργήσει το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στο οποίο είχαν ενσωματωθεί πλήρως οι προϋπάρχουσες από το 2000 σχετικές δομές του ΕΚΠΑ.

Mε την υπ. αριθμ. 226170/Ζ1  απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Κατάργηση των υφιστάμενων δομών Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)»,  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β' 4683, 29/12/2017, καταργήθηκε το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του ΕΚΠΑ. Με την  υπ. αριθμ. 229715/Ζ1 υπουργική απόφαση «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 229715/Ζ1, 05/01/2018, τεύχος Β4,  ιδρύεται το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ.