Αρχική σελίδα » Το Κέντρο » Κανονιστικές Αποφάσεις Συμβουλίου

Το Συμβούλιο αποφάσισε την εξής διαδικασία σχετικά με την έγκριση των προγραμμάτων:

  1. Η Γραμματεία του Κέντρου διαβιβάζει στα μέλη του Συμβουλίου τα σχέδια προγραμμάτων σπουδών (Έντυπα Υποβολής Πρότασης και Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων) τα οποία έχουν υποβληθεί από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους.

  2. Συντάσσει και διαβιβάζει συνοπτικό πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει και το Θεματικό Πεδίο στο οποίο εντάσσεται το πρόγραμμα.

  3. Κάθε μέλος του Συμβουλίου εισηγείται για τα προγράμματα τα οποία εντάσσονται στην γνωστική περιοχή της Σχολής που εκπροσωπεί.

  4. Σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο μπορεί να οριστούν ειδικοί για να γνωμοδοτήσουν σχετικά.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για την έγκριση των προγραμμάτων είναι: (α) η πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης, (β) η επιστημονική συνάφεια των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων και η εκπαιδευτική πληρότητα των σχεδίων των προγραμμάτων σπουδών, (γ) η συνάρτηση με την αποστολή και το κύρος του Πανεπιστημίου και (δ) η βιωσιμότητα του προγράμματος.

(1η Συνεδρίαση 30 Μαρτίου 2018)


Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας στην υλοποίηση προγραμμάτων με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή αναγνωρισμένα ερευνητικά και πολιτιστικά Ιδρύματα της ημεδαπής. Επίσης, αποφάσισε ότι το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί να συνεργάζεται με παραγωγικούς, επαγγελματικούς ή/και επιστημονικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα εφόσον το σχετικό σχέδιο συμφωνητικού εγκριθεί από το Συμβούλιο με κριτήρια την αποστολή και το κύρος του Πανεπιστημίου.

(3η Συνεδρίαση, 18 Ιουνίου 2018)


Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι αλλαγές στα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οι οποίες αφορούν στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο, τίτλο προγράμματος, διάρκεια, μέθοδο υλοποίησης, τύπο χορηγούμενου πιστοποιητικού και τέλη φοίτησης, χρειάζονται επανυποβολή των εντύπων υποβολής πρότασης με τα νέα στοιχεία από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στο Συμβούλιο προκειμένου να εισηγηθεί εκ νέου την έγκρισή τους. Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή η οποία αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία των εντύπων υποβολής πρότασης υποβάλλεται στη Γραμματεία του Κέντρου και δεν απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου.

(2η Συνεδρίαση, 1 Φεβρουαρίου 2019)


Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι για την επιλογή χώρων υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκτός του Πανεπιστημίου, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  1. Θα αναρτάται σχετική Πρόσκληση για επιλογή χώρων υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

  2. Πριν την απόφαση κατακύρωσης ή απευθείας ανάθεσης ο ΕΛΚΕ θα κοινοποιεί στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τις προσφορές που υπεβλήθησαν σε συνέχεια της πρόσκλησης και σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού προσφορών το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να επαναληφθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να αποστείλει εκ νέου αιτήματα λήψης προσφορών. Για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο θα κοινοποιεί στον ΕΛΚΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τη σύμφωνη γνώμη του.

  3. Στη σχετική σύμβαση ρητά θα αναφέρεται ότι ο ανάδοχος παρέχει αποκλειστικά και μόνο τους χώρους διδασκαλίας και ουδεμία άλλη σχέση έχει με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

(14η Συνεδρίαση, 31 Οκτωβρίου 2019)


Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι για τον ορισμό Ακαδημαϊκού Υπευθύνου εκτός του ΕΚΠΑ ο οποίος δεν είναι μέλος ΔΕΠ, απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου προς το Συμβούλιου του Κέντρου το οποίο θα περιλαμβάνει α) τους λόγους για τους οποίους δεν προτείνεται ως Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος μέλος ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και β) βιογραφικά στοιχεία του προτεινόμενου Ακαδημαϊκού Υπευθύνου από τα οποία θα προκύπτει η επιστημονική και εκπαιδευτική του επάρκεια σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Συνεπώς, το Συμβούλιο θα γνωμοδοτεί για τον ορισμό του προτεινόμενου Ακαδημαϊκού Υπευθύνου μετά την υποβολή του ως άνω αιτήματος από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

Στην περίπτωση που υφίστανται εγκεκριμένα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του ΕΚΠΑ, δεν δύνανται να εγκρίνονται ή να επανεγκρίνονται προγράμματα σε σημαντικό βαθμό ομοειδή με τα υφιστάμενα, στα οποία οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι δεν είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΕΚΠΑ. Όλοι ανεξαιρέτως οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι θα πρέπει να διαθέτουν σημαντική συνάφεια του επιστημονικού και διδακτικού τους έργου με το αντικείμενο του προγράμματος. Στο πλαίσιο της διετούς εσωτερικής αξιολόγησης του Κ.Ε.ΔΙΒΙ.Μ. το Συμβούλιο θα εξετάζει την επανέγκριση όλων των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.

(14η Συνεδρίαση, 31 Οκτωβρίου 2019)


Το Συμβούλιο αποφάσισε τις κατηγορίες μερικής απαλλαγής από τα τέλη παρακολούθησης καθώς και τα μέγιστα ποσοστά ανά κατηγορία, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

Μερική απαλλαγή από τα τέλη παρακολούθησης

α/α

Περιγραφή

Μέγιστο Ποσοστό %

1.

Προεγγραφή (Early Entry)

15%

2.

Προκαταβολή διδάκτρων-Άπαξ

15%

3.

Άνεργοι

50%

4.

Πολύτεκνοι

50%

5.

Άτομα με ειδικές ανάγκες

50%

6.

Υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα

50%

7.

Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων

50%

8.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια

30%

9.

Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

40%

10.

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

15%

11.

Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

30%

12.

Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ

40%

13.

Γονείς που έχουν τέκνα με ειδικές ανάγκες

30%

14.

Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ

40%

15.

Εργαζόμενοι σε φορείς με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του εκπαιδευτικού προγράμματος

15%

16.

Διαμένοντες μόνιμα εκτός Αττικής (για τα δια ζώσης προγράμματα)

35%

17.

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παιδαγωγικών/Καθηγητικών Σχολών και κάτοχοι Διδακτικής/Παιδαγωγικής επάρκειας

15%

18.

Στελέχη του ΥΠΕΘΑ (πολιτικό, μόνιμο και κληρωτό προσωπικό)

30%

19.

Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών

30%

(14η Συνεδρίαση, 31 Οκτωβρίου 2019 και 8η Συνεδρίαση, 17 Ιουνίου 2021 και 11η Συνεδρίαση, 30 Σεπτεμβρίου 2021 και 13η Συνεδρίαση, 25 Νοεμβρίου 2021 και 4η Συνεδρίαση, 17 Μαΐου 2022 και 5η Συνεδρίαση, 21 Ιουνίου 2022 και 8η Συνεδρίαση, 27 Οκτωβρίου 2022)

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η δυνατότητα πλήρους απαλλαγής από τα τέλη παρακολούθησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να ανακοινώνεται στο ενημερωτικό υλικό του προγράμματος (έντυπο και ηλεκτρονικό), να προσδιορίζονται τα κριτήρια απαλλαγής και να τηρείται διαφάνεια κατά την επιλογή.

(5η Συνεδρίαση, 22 Απριλίου 2019)

Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει ότι δύναται να παρέχεται ολική απαλλαγή από τα τέλη παρακολούθησης σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου με την εξής διαδικασία:Α) Οι θέσεις ολικής απαλλαγής που αφορούν ανέργους συμπεριλαμβάνονται στην επιλογή «Μέγιστο πλήθος απαλλασσόμενων ανά κύκλο σπουδών» στην Πλατφόρμα Διαχείρισης Προγραμμάτων των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Β) Στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να αποσαφηνίζεται αν αυτή είναι ενιαία για όλες τις θέσεις ολικής απαλλαγής ή διαφοροποιείται για τους ανέργους. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω του λογισμικού random.org, το οποίο χρησιμοποιείται από το ΕΚΠΑ αλλά και λοιπούς δημόσιους φορείς για σχετικές δράσεις, ή αντίστοιχου λογισμικού. Γ) Τα αποτελέσματα των επιλογών μαζί με τα αποδεικτικά της επιλογής θα κοινοποιούνται στη Γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

(8η Συνεδρίαση, 17 Ιουνίου 2021)

Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει τη δημιουργία νέας οριζόντιας πολιτικής για μερική απαλλαγή των εκπαιδευομένων από τα τέλη παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ειδικούς ή έκτακτους λόγους. Η πολιτική αυτή θα εφαρμόζεται ως κατηγορία μερικής απαλλαγής με τίτλο «Ειδική Κατηγορία» και μέγιστο ποσοστό απαλλαγής έως 40%. Οι λόγοι αυτοί θα ορίζονται από το Συμβούλιο με σχετική απόφαση στην οποία θα καθορίζεται και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της εκάστοτε ειδικής κατηγορίας. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή της ειδικής κατηγορίας στα προγράμματά τους και έως του μέγιστου ποσοστού. Στην «Ειδική Κατηγορία» μερικής απαλλαγής θα ενταχθούν λόγοι που σχετίζονται με την πανδημία covid-19 και την ενεργειακή κρίση έως το τέλος του 2022.

(3η Συνεδρίαση, 05 Απριλίου 2022)


Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ', δ' και ι' της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, αποφάσισε να εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, την ανάθεση των ως άνω προγραμμάτων στους Επιστημονικούς Υπευθύνους, καθώς και το ύψος των αντίστοιχων τελών παρακολούθησης, εφόσον οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι καταθέσουν εκ νέου στη Γραμματεία του Κέντρου τα έντυπα με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Σημειώνεται ότι ο οριστικός προϋπολογισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου.

(14η Συνεδρίαση, 31 Οκτωβρίου 2019)


Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης αναφορικά με τη διάρκεια ισχύος των επιλεγέντων εκπαιδευτών αποφάσισε τα εξής:

Το Πρακτικό του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την επιλογή εκπαιδευτών μέσω πρόσκλησης προς το Μητρώο Εκπαιδευτών ή η βεβαίωση του Διευθυντή Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης περί ένταξης στο Μητρώο, έχει ισχύ 24 μηνών από την ημερομηνία απόφασης της έγκρισης του Πρακτικού ή της έκδοσης της βεβαίωσης. Κατά τη διάρκεια ισχύος τους μπορούν να συνάπτονται μία ή περισσότερες συμβάσεις απασχόλησης χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση ή βεβαίωση.

(18η Συνεδρίαση, 15 Δεκεμβρίου 2020)


Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο των διεργασιών ανάπτυξης και υλοποίησης νέων πληροφοριακών συστημάτων και βάσει του Ν 4727/2020 για την ψηφιακή διακυβέρνηση αποφάσισε, αναφορικά με τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών και τη σταδιακή μετάβαση της χορήγησής τους από έντυπη σε ψηφιακή μορφή, τα εξής:

Όσα εκπαιδευτικά προγράμματα ξεκινήσουν την διαδικασία έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού θα χορηγούν αποκλειστικά ψηφιακά πιστοποιητικά - εκτός περιπτώσεων που χρήζουν έκδοσης έντυπου πιστοποιητικού σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε προγράμματος, οπότε θα εκδίδεται κατ’εξαίρεση πέραν του ψηφιακού και έντυπο πιστοποιητικό.

(11η Συνεδρίαση, 30 Σεπτεμβρίου 2021)


Οι λογαριασμοί που έχουν δημιουργηθεί στη βάση δεδομένων του Μητρώου Εκπαιδευτών (registry.cce.uoa.gr) από υποψηφίους οι οποίοι, με δική τους υπαιτιότητα, δεν έχουν ολοκληρώσει, εντός ενός (1) έτους την αίτησή τους για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α., θα διαγράφονται πλήρως από τον διαχειριστή του συστήματος. Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό μήνυμα για την επικείμενη διαγραφή τριάντα (30) ημέρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

(3η Συνεδρίαση, 05 Απριλίου 2022)


Σε συνέχεια της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (2020/C 417/01).

Η ανωτέρω Σύσταση αντικαθιστά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET), και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).

«Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)(17) έθεσε ως στόχο τη βελτίωση της αναγνώρισης, της συσσώρευσης και της μεταφοράς μαθησιακών αποτελεσμάτων, την υποστήριξη της κινητικότητας και της διά βίου μάθησης, καθώς και τη δημιουργία ενός ενωσιακού συστήματος πιστωτικών μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κατά τη διάρκεια των δέκα ετών εφαρμογής του, το ECVET έχει συμβάλει ευρέως στην ανάπτυξη εμπειρίας κινητικότητας καλύτερης ποιότητας μέσω της χρήσης και της τεκμηρίωσης των ψηφίδων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, η έννοια των μονάδων ECVET δεν εφαρμόστηκε γενικά και το ECVET δεν οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. (13)ΕΕ C 13 της 18.1.2003, σ. 2. (14)ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 25. (15)COM(2016) 381 final. (16)ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 1. (17)ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 11. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.12.2020 C 417/3 Συνεπώς, η παρούσα σύσταση του Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του ECVET (π.χ. ψηφίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων) που συνδέονται με την ευελιξία. Τα εργαλεία του ECVET (π.χ. συμφωνία μάθησης και μνημόνιο κατανόησης), που υποστηρίζουν την κινητικότητα των σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης, πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω στο πλαίσιο άλλων μέσων της ΕΕ, όπως αυτά που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Για τα επαγγελματικά προσόντα σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων, που χρησιμοποιείται ήδη.»

Λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω Σύσταση, το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συμμορφούμενο προς αυτήν, αποφάσισε να συνεχίσει να εκδίδει Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού στο οποίο αποτυπώνεται η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες που αποκτώνται με την ολοκλήρωση αυτού, χωρίς να συμπεριλαμβάνει πιστωτικές μονάδες ECVET.

(3η Συνεδρίαση, 05 Απριλίου 2022)