Αρχική σελίδα » Το Κέντρο » Κανονιστικές Αποφάσεις Συμβουλίου

Το Συμβούλιο αποφάσισε την εξής διαδικασία σχετικά με την έγκριση των προγραμμάτων:

 1. Η Γραμματεία του Κέντρου διαβιβάζει στα μέλη του Συμβουλίου τα σχέδια προγραμμάτων σπουδών (Έντυπα Υποβολής Πρότασης και Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων) τα οποία έχουν υποβληθεί από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους.

 2. Συντάσσει και διαβιβάζει συνοπτικό πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει και το Θεματικό Πεδίο στο οποίο εντάσσεται το πρόγραμμα.

 3. Κάθε μέλος του Συμβουλίου εισηγείται για τα προγράμματα τα οποία εντάσσονται στην γνωστική περιοχή της Σχολής που εκπροσωπεί.

 4. Σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο μπορεί να οριστούν ειδικοί για να γνωμοδοτήσουν σχετικά. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης για την έγκριση των προγραμμάτων είναι: (α) η πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης, (β) η επιστημονική συνάφεια των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων και η εκπαιδευτική πληρότητα των σχεδίων των προγραμμάτων σπουδών, (γ) η συνάρτηση με την αποστολή και το κύρος του Πανεπιστημίου και (δ) η βιωσιμότητα του προγράμματος.

  (1η Συνεδρίαση 30 Μαρτίου 2018)


Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας στην υλοποίηση προγραμμάτων με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή αναγνωρισμένα ερευνητικά και πολιτιστικά Ιδρύματα της ημεδαπής. Επίσης, αποφάσισε ότι το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί να συνεργάζεται με παραγωγικούς, επαγγελματικούς ή/και επιστημονικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα εφόσον το σχετικό σχέδιο συμφωνητικού εγκριθεί από το Συμβούλιο με κριτήρια την αποστολή και το κύρος του Πανεπιστημίου. 

(3η Συνεδρίαση, 18 Ιουνίου 2018)


Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι αλλαγές στα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οι οποίες αφορούν στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο, τίτλο προγράμματος, διάρκεια, μέθοδο υλοποίησης, τύπο χορηγούμενου πιστοποιητικού και τέλη φοίτησης, χρειάζονται επανυποβολή των εντύπων υποβολής πρότασης με τα νέα στοιχεία από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στο Συμβούλιο προκειμένου να εισηγηθεί εκ νέου την έγκρισή τους. Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή η οποία αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία των εντύπων υποβολής πρότασης υποβάλλεται στη Γραμματεία του Κέντρου και δεν απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου.

(2η Συνεδρίαση, 1 Φεβρουαρίου 2019)


Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι για την επιλογή χώρων υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκτός του Πανεπιστημίου, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 1. Θα αναρτάται σχετική Πρόσκληση για επιλογή χώρων υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 2. Πριν την απόφαση κατακύρωσης ή απευθείας ανάθεσης ο ΕΛΚΕ θα κοινοποιεί στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  τις προσφορές που υπεβλήθησαν σε συνέχεια της πρόσκλησης και σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού προσφορών το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να επαναληφθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να αποστείλει εκ νέου αιτήματα λήψης προσφορών. Για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο θα κοινοποιεί στον ΕΛΚΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τη σύμφωνη γνώμη του.

 3. Στη σχετική σύμβαση ρητά θα αναφέρεται ότι ο ανάδοχος παρέχει αποκλειστικά και μόνο τους χώρους διδασκαλίας και ουδεμία άλλη σχέση έχει με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

(14η Συνεδρίαση, 31 Οκτωβρίου 2019)


Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι για τον ορισμό Ακαδημαϊκού Υπευθύνου εκτός του ΕΚΠΑ ο οποίος δεν είναι μέλος ΔΕΠ, απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου προς το Συμβούλιου του Κέντρου το οποίο θα περιλαμβάνει α) τους λόγους για τους οποίους δεν προτείνεται ως Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος μέλος ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και β) βιογραφικά στοιχεία του προτεινόμενου Ακαδημαϊκού Υπευθύνου από τα οποία θα προκύπτει η επιστημονική και εκπαιδευτική του επάρκεια σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Συνεπώς, το Συμβούλιο θα γνωμοδοτεί για τον ορισμό του προτεινόμενου Ακαδημαϊκού Υπευθύνου μετά την υποβολή του ως άνω αιτήματος από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

Στην περίπτωση που υφίστανται εγκεκριμένα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του ΕΚΠΑ, δεν δύνανται να εγκρίνονται ή να επανεγκρίνονται προγράμματα σε σημαντικό βαθμό ομοειδή με τα υφιστάμενα, στα οποία οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι δεν είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΕΚΠΑ. Όλοι ανεξαιρέτως οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι θα πρέπει να διαθέτουν σημαντική συνάφεια του επιστημονικού και διδακτικού τους έργου με το αντικείμενο του προγράμματος. Στο πλαίσιο της διετούς εσωτερικής αξιολόγησης του Κ.Ε.ΔΙΒΙ.Μ. το Συμβούλιο θα εξετάζει την επανέγκριση όλων των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων.

(14η Συνεδρίαση, 31 Οκτωβρίου 2019)


Το Συμβούλιο αποφάσισε τις κατηγορίες μερικής απαλλαγής από τα τέλη παρακολούθησης καθώς και τα μέγιστα ποσοστά ανά κατηγορία, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Μερική απαλλαγή από τα τέλη παρακολούθησης

α/α

Περιγραφή

Μέγιστο Ποσοστό %

1.

Προεγγραφή (Early Entry)

15%

2.

Προκαταβολή διδάκτρων-Άπαξ

15%

3.

Άνεργοι

50%

4.

Πολύτεκνοι 

50%

5.

Άτομα με ειδικές ανάγκες

50%

6.

Υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα

50%

7.

Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων

50%

8.

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια

30%

9.

Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

30%

10.

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

15%

11.

Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

30%

12.

Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ

40%

13.

Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

25%

14.

Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ

40%

15.

Εργαζόμενοι σε φορείς  με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του εκπαιδευτικού προγράμματος

15%

16.

Διαμένοντες μόνιμα εκτός Αττικής (για τα δια ζώσης προγράμματα)

35%

17.

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παιδαγωγικών/Καθηγητικών Σχολών και κάτοχοι Διδακτικής/Παιδαγωγικής επάρκειας

15%

 

 (14η Συνεδρίαση, 31 Οκτωβρίου 2019 και 8η Συνεδρίαση, 17 Ιουνίου 2021)

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η δυνατότητα πλήρους απαλλαγής από τα τέλη παρακολούθησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να ανακοινώνεται στο ενημερωτικό υλικό του προγράμματος (έντυπο και ηλεκτρονικό), να προσδιορίζονται τα κριτήρια απαλλαγής και να τηρείται διαφάνεια κατά την επιλογή.

(5η Συνεδρίαση, 22 Απριλίου 2019)


Το Συμβούλιο αποφάσισε την ένταξη συστήματος ECVET στα εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με την παρακάτω μεθοδολογία:

 1. Όσοι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι επιθυμούν την ένταξη πιστωτικών μονάδων (ECVET) στα προγράμματά τους, θα πρέπει να υποβάλλουν σε ειδική εφαρμογή τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

                                     

Επίπεδο Ε.Π.Π

 

Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης σε ώρες- Θεωρία

Ώρες διδασκαλίας δια ζώσης ή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Συνολικός χρόνος σε ώρες Πρακτικής άσκησης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τρόπος Αξιολόγησης

Μονάδες ECVET

Οριζόντια δεξιότητα

 

Διάρκεια

(μήνες/εβδομάδες/ημέρες)

 

Μέθοδος υλοποίησης

 

Τίτλος Διδακτικής Ενότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Το Επίπεδο Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.) συμπληρώνεται με μία τιμή από 1 έως 8, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που θα βρίσκεται ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Η Διάρκεια αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο υλοποίησης του προγράμματος σε μήνες ή εβδομάδες ή ημέρες.
 • Οι Μονάδες ECVET θα υπολογίζονται αυτόματα από το άθροισμα του συνολικού εκτιμώμενου χρόνου για τη Θεωρία και του συνολικού χρόνου της πρακτικής άσκησης διαιρούμενο με τις ώρες που αναλογούν σε μία μονάδα ECVET.
 • Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης  (Θεωρία) περιλαμβάνει και τις ώρες διδασκαλίας δια ζώσης ή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης Θεωρίας και Πρακτικής άσκησης, η διάρκεια και οι Μονάδες ECVET ανά διδακτική ενότητα αθροίζονται αυτόματα και εμφανίζονται σε συγκεκριμένο σημείο της εφαρμογής.
 • Ο τίτλος της διδακτικής ενότητας, ο τρόπος Αξιολόγησης, καθώς και τα Μαθησιακά Αποτελέσματα θα είναι ελεύθερο κείμενο.

 

 1. Η βάση υπολογισμού των μονάδων ECVET στηρίζεται στην παραδοχή ότι 60 μονάδες ECVET κατανέμονται σε μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτώνται σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχούν σε περίπου 1500 ώρες ενασχόλησης (παρακολούθηση, μελέτη, αξιολόγηση κ.λπ.) για την απόκτησή τους. Για τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ακολουθώντας και τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις κάθε μία (1) πιστωτική μονάδα ECVET θα αντιστοιχεί σε 25 ώρες ενασχόληση.

 2. Για τον έλεγχο και την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και ιδιαίτερα των περιγραφών ταξινόμησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων θα συγκροτηθεί Επιτροπή από τρία (3) μέλη ΔΕΠ με γνώση του αντικειμένου και τον Διευθυντή Επιμόρφωσης του Κέντρου. Η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίζεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.

 3. Την εκπόνηση συστήματος διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας της δια βίου μάθησης, το οποίο αποτελεί βασική συνιστώσα της εφαρμογής του συστήματος ECVET.

(14η Συνεδρίαση, 31 Οκτωβρίου 2019)


Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ', δ' και ι' της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, αποφάσισε να εισηγείται προς το Πρυτανικό Συμβούλιο την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, την ανάθεση των ως άνω προγραμμάτων στους Επιστημονικούς Υπευθύνους, καθώς και το ύψος των αντίστοιχων τελών παρακολούθησης, εφόσον οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι καταθέσουν εκ νέου στη Γραμματεία του Κέντρου τα έντυπα με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Σημειώνεται ότι ο οριστικός προϋπολογισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου.

(14η Συνεδρίαση, 31 Οκτωβρίου 2019)


Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης αναφορικά με τη διάρκεια ισχύος των επιλεγέντων εκπαιδευτών αποφάσισε τα εξής:

Το Πρακτικό του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την επιλογή εκπαιδευτών μέσω πρόσκλησης προς το Μητρώο Εκπαιδευτών ή η βεβαίωση του Διευθυντή Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης περί ένταξης στο Μητρώο, έχει ισχύ 24 μηνών από την ημερομηνία απόφασης της έγκρισης του Πρακτικού ή της έκδοσης της βεβαίωσης. Κατά τη διάρκεια ισχύος τους μπορούν να συνάπτονται μία ή περισσότερες συμβάσεις απασχόλησης χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση ή βεβαίωση.

(18η Συνεδρίαση, 15 Δεκεμβρίου 2020)