Αρχική σελίδα » Το Κέντρο » Πολιτική Ποιότητας - Πιστοποίηση ISO 9001

H Πολιτική για την Ποιότητα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ παρέχει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εν γένει Διά Βίου Μάθησης και διενεργεί κάθε δραστηριότητά του έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων, ενώ δεσμεύεται να εφαρμόζει όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

 Για την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευομένων του και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, η Διοίκηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εξασφαλίζει προσωπικό υψηλών ικανοτήτων, άριστη λειτουργική κατάσταση τόσο των εγκαταστάσεών του όσο και των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και υψηλή ποιότητα των προγραμμάτων που εγκρίνει και λειτουργεί.

 Η Διοίκηση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεσμεύεται να συμβάλει στη Διά Βίου Μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια. Επίσης, δεσμεύεται να ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και να προωθεί τη διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας, έτσι ώστε να συμβάλει μέσω αυτών στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Πιστεύει, ακόμη, ότι απαιτείται συνεχής βελτίωση του επιπέδου λειτουργίας, ώστε η ποιότητα των δραστηριοτήτων και κατά κύριο λόγο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου να παραμένει υψηλή και διαρκώς βελτιούμενη. Επίσης, δεσμεύεται για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας με στοιχεία που επιτρέπουν την αυτοαξιολόγηση και βελτίωσή τoυ η οποία αποτελεί στρατηγική επιλογή της με σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου. Για το λόγο αυτό δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του συστήματος ISO 9001:2015 το οποίο εφαρμόζει.

 Επιπρόσθετα, η Διοίκηση αφενός δεσμεύεται στην υλοποίηση της παρούσας πολιτικής ποιότητας και την τακτική της ανασκόπηση, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει έμπρακτα το προσωπικό για την ενεργή συμμετοχή του στην προσπάθεια αυτή για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 Η πολιτική του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο του σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής. Το ίδιο ισχύει για κάθε εκπαιδευόμενο ή εξωτερικό συνεργάτη.

                                                       

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης